آرشیف

2015-4-11

الحاج امین الدین سعـیـدی

نماز خـــوانـــــدن عقب تعویذ نویس!

امامت بصورت عموم وبخصوص  
انتخاب  امـام  و 
امامت  در نماز در دین مقدس اسلام ومجتمع اسلامی از مقام بس بزرگی، پُـرمسؤولیت و سترگی برخوردار است و بشمار میرود.  امام جانشین  و قایمقام  پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده و برای این مقام اسلام و مسلمین ارج بزرګ میګذارند.
امامت مسجد و بخصوص امامت نماز باید به شخصى تفویض گردد  كه  از هر نگاه نسبت به همـﮥ   نماز گزاران  شخص بر تـر، بهتر، عالمتر، با تقوا تر، ایثار گر  وفداكار  بوده ، بینش، حكمت  وبصریت اش  در مسایل  دینى  نسبت به  سایر نماز گزارانی كه  در آن مسجد  نماز میخوانند بیشتر باشد.

در مورد اینکه امام دارای چه اوصافی باشد صحابـی جلیل القدر ابومسعود انصاری درروایتی از پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم میفرماید:
 « یؤم القوم أقروهم لکتاب الله، فإن کانوا فی القراء ة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن کانوا فی السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن کانوا فی الهجرة سواء فأقدمهم سلما و لایؤمن الرجل الرجل فی سلطانه، ولایقعد فی بیته علی تکرمته إلا بإذنه»
 «مردم را قاری‌ترینشان به کتاب الله  امامت کند، اگر در قرائت مساوی بودند آگاهترین آنها به سنت، اگر درسنت مساوی بودند کسی که در هجـرت مقدم است، اگر در هجرت مساوی بودند کسی که زودتر اسلام آورده است و هیچ کس به جای صاحب خانه (یا امام مسجد) امامت نکند و در جای مخصوص او ننشیند مگر به اجازه‌ی او».  (مسلم (673)
بنآ مسلمانان در انتخاب امام مسجد خویش چنان توجه واهتمام بخرچ دهند که شخصی  را بحیث امام خویش توظیف نمایند که  انسان  با تقوای وعالم به امور شرعی وفقهی و مشخصات بالا باشد .
در شرع اسلامی جایز نیست که انسان فاسقی، انسان جادوگر وساحری بحیث متولی  وامام مسلمین انتخاب گردد. چنانچه پیامبر بزرګوار اسلام محمد مصطفی  صلی الله علیه وسلم شخصی  را که لعب دهن خویش را به سوی قبله تف کرده  بود وی را   از اینکه متولی امامت نماز جماعت را بدوش گیرد منع نمود وبرایش فرمود : « إِنَّکَ آذَیْتَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ». «براستی که الله و رسولش را اذیت کردی». ( أبو داود (481).
ولی اگر به هر دلیلی که باشد  اگر شخصی  فاسق و عاصی امامت مسلمین را بدوش گیرد ، آیا نماز نماز گزاران پشت  او صحیح است یاخیر ؟ یعنی نمازگزار بریء الذمه می شود؟
امام نووی رحمه الله در «  المجموع»  (4/151) مینویسد : «نماز ابن عمر پشت سر حجاج بن یوسف در صحیح بخاری و دیگر کتب صحیح ثابت است، و احادیث زیادی هستند که دلالت بر صحت نماز پشت سر فاسقین و حاکمان ظالم و جائز میباشد .
پیروان مذهب امام شافعی(رح) بدین باور اند که خواندن  نماز پشت سر شخص فاسق صحیح است و حرام نمی باشد ، ولی  آنرا در جمله  اعمال مکروه بحساب میاورند ، و همینطور نماز پشت سر مبتدعی که با بدعتش کافر نمی شود مکروه است ولی نماز صحیح است، اما اگر با بدعتش کافر شود، طوریکه قبلآ  گفتیم که نماز پشت سر او بمانند سایر کفار صحیح نیست، و امام شافعی معتقد به کراهیت نماز پشت سر فاسق و مبتدع است، و اگر نماز بخواند صحیح است».
شیخ الاسلام ابن تیمیه در « مجموع الفتاوی»  (23/375) می گوید : «ائمه اتفاق نظر دارند که نماز پشت سر فاسق مکروه است، اما در صحت نماز پشت سر او اختلاف دارند : بعضی از ائیمه اسلامی مانند امام مالک وامام  احمد – در روایتی از او – گفتند : صحیح نیست، وامام  ابوحنیفه و امام شافعی و روایت دیگری از امام مالک و اما احمد گفتند : صحیح است، ولی در اینکه چنین کسی شایسته امامت نیست نزاعی ندارند».
اما در مورد  نماز خواندن پشت سر جادوگر وساحر ویا هم امامی که مصروف  تعویذ نویس  حکم علماء بصورت کل همین است:«کسیکه  بوسیله آیات قرآن و ادعیه مشروع تعویذ بنویسد، نماز پشت سر او جایز است، ولی با آنهم شایسته نیست که تعویذ بنویسد، زیرا آویزان کردن آن جایز نیست، اما اگر تعویذ، تعویذ نویس  شامل امورات شرکی باشد، پشت سر همچمو ملا ها ویا سایر اشخاصیکه مصروف تعویذ نویسی اند ،  نماز خواندان حرام است و بر مسلمانان است تا او را در مورد این حکم شرکی مطلع  و اگاه واز این عمل آنان را منع  نمایند. ( تفصیل موضوع را میتوان به فتاوی اللجنة الدائمة  (3/65) مراجعه فرماید .). 
در حدیثی  از عقبة بن عامر رضی الله عنه که از پیامبر بزرګوار اسلام  محمد صلی الله علیه وسلم روایت گردیده است، با تمام صراحت آمده است که : «من علق تمیمة فقد اشرک» یعنی:هرکس شیئی را (به قصد دفع ضرر یا جلب منفعت) آویزان کند براستی که شرک ورزیده است.(مسند امام احمد 4/156.و هیثمی  در مجمع الزوائد می گوید: راویان آن ثقه هستند.) لذا بر مردم و بر انسان مسلمان است  که از مراجعه و گرفتن تعـویذ غیر شرعی  به این تعداد ملا نما ها ابا و امتناع  بورزند و مرتکب عمل خلاف شرع غرای محمدی صلی الله علیه وسلم  نه شوند. و ماعلینا الا البلاغ المبین

تتبع ونگارش : 
الحاج امین الدین «  سعیدی- سعيد افغانی  »
مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان
ومسؤل مرکزفرهنگی د حق لاره- جرمنی