آرشیف

2014-11-21

عبدالوحید رشیدی

نلسن ما ندیلا با غرور و افتخار جهانی فانی را وداع گفت

نلسن ما ندیلا با غرور و افتخار جهانی فانی را وداع گفت. در مورد ماند یلا گفتنی ها ی زیاد موجود است۰ خواستم راجع به سه نقطه ارزشمند به سمت دهنده برای سیا ست مدار ها از ازموز های آنرا بیان بدارم. عفو و گذ شت۰ بجایی کار گیری از خشونت۰ توصل به عطوفت۰از مبارزه قهر آمیز دوری جستن۰ پیو ستن به روش مسالمت امیز و شکیبایی۰ او کار گیری خشونت را رنج توصیف نمود. صلح ومنطق را انسا نیت۰

روحش شاد و یادش گرامی باد
 

عبد الوحید رشیدی

استان مور لندن