آرشیف

2015-1-3

عنایت الله علم

نقـــاشی هـــــــــای جـــدیــــــــــــد

نقاشی های جدید عنایت الله علم یکی از نقاشان جوان ولایت غور افغانستان

 

نقاشی های جدید عنایت الله علم یکی از نقاشان جوان ولایت غور افغانستان

 

نقاشی های جدید عنایت الله علم یکی از نقاشان جوان ولایت غور افغانستان

 

نقاشی های جدید عنایت الله علم یکی از نقاشان جوان ولایت غور افغانستان

 

نقاشی های جدید عنایت الله علم یکی از نقاشان جوان ولایت غور افغانستان

 

نقاشی های جدید عنایت الله علم یکی از نقاشان جوان ولایت غور افغانستان