آرشیف

2018-1-28

دکتور سید احمد جهش

نقش یک شترمرغ در تباهی افغانستان

 توقع میرفت که جناب زلمی خلیلزاد بعد ازختم تحصیل درایالات متحده امریکا، مصدرخدمتی برای وطن ومردم خود شود. اما متاسفانه که زندگی درامریکا همه احساس افغانی وعاطفه انسانی را ازمغزش پاک نموده اورا به یک ماشین خودکار و آله ی دست "نیوکنسرواتیف" های امریکا مبدل ساخته است.
 موصوف درکنفرانس بن اول  و پس ازاندر سایر کنفرانس ها و همایش ها هم چو شترمرغ، به چال و نیرنگ، گاهی درنقش یک افغان؛  و زمانی درنقش یک امریکائی درصحنه ظاهرشده؛ چه بلاها ومصیبت هایی نبود که به وطن ومردم بیچاره وبی دفاع مان رقم نزده باشد.
آیا خلیلزاد میداند ؟
– وطن ما توسط نیروهای جهنمی اضلاع متحده امریکا وسازمان جنایتکار ناتو اشغال شده است.
– امریکا وانگلیس وطن ما رابه مزرعه تریاک تبدیل نموده تا حال بیشتر از سه ملیون هم وطن را معتاد ساخته اند.
– هر روزبه تعداد دها وصدها انسان بیگناه مارا میکشند.
– معادن مارا در معرض چور و تاراج قرار داده اند.
– آیا بدون اجازه ی نیروهای امریکائی واروپائی ومتحدین شان کسی می تواند  درتمویل و تسلیح  شبکه های  تروریستی طالب وداعش دست یازد؟
-غرب به رهبر امریکا حامیان طالب و داعش را خوب می شناسد. چرا اقدام عملی و صادقانه در برابر آنان نمی کند؟ چرا از باشگاه
– اکثریت مردم افغانستان زیرخط فقردربیکاری، بیخانگی ، بی دوائی وبی غذایی به سربرده همواره معروض به قتل، غارت وانواع تجاوزت میباشند.
بلی خلیلزاد ازهمه این فجایع وتحفه های غرب به مردم بی دفاع افغانستان باخبراست. زیرا اوخود یکی ازمجریان این تراژیدی وپلانهای شیطانی غرب درافغانستان میباشد.
واکنون این جنایتکارتاریخ که بشریت ازاونفرت دارد، بازبه کابل آمده است. میخواهد با تهدید وتخدیرمردم بی دفاع، افغانستان را ازباداران غربی خود بترساند.
 خیلی ها متاسفم که این موجود حیه که نام انسان را نمیتوان به اواطلاق کرد؛ باچهره مزورانه، هموطنان ستمدیده ما را که اززمان مرحوم داودخان تا اکنون توسط امریکا ومتحدین منطقه ای اش کشته میشوند و ازدست این شیطان ها تا حال روی خوشی رانه دیده اند، با پررویی اخطارمیدهد.
اکنون اطلاع ندارم که جناب خلیلزاد درچه نقشی واردصحنه شده است.
اگرمنحیث نماینده دولت امریکا آمده است به اساس تحصیل وتجارب دیپلوماتیک اش باید میدانست که هیچ دولت خارجی حق ندارد تا درامورداخلی کشوردیگری مداخله نماید.
ابله ای باشد که خودرا گم کند  – کدخدای خانه مردم کند
واگرمیخواهد به مثابه یک افغان بی طرفانه وساطت نماید، بهتراست تا اولن با پروتوکول یا قرارداد تشکیل دولت وحدت ملی که توسط جانکری وزیرخارجه اسبق امریکا؛ غنی- عبدالله ونماینده ملل متحد امضا شده است؛ خودراخوب آشنا سازد. زیرا ادعا های جناب عطامحمد نورقانونی وبه اساس این قرارداد میباشد.
تهدید واخطارخلیلزاد به آدرس هموطنانش وترساندن مردم افغانستان ازنیروهای خارجی خیلی ها بیجا وبیشرمانه است. زیرا همه میدانیم که افغانستان سرزمینی است که ایمان فلک داده به باد.
 
  بیست و هفتم جنوری، 2018 ترسائی