آرشیف

2015-1-24

الحاج عبده پیرزاده

نقش و تأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

دوستان گرامی درینجا میخواهم تجربیات خودرا با شما شریک سازم آن تجربیات که طور نا باور کردنی بر زندگی مردم اثر گذاشت.یعنی شیوه زندگی را تغییر داد هم از لحاظ کمیت وهم ازلحاظ کیفیت.بنده هشت سال قبل یعنی در سال 2005 با مؤسسه محترم مدیرا که بخش رفورم زراعت وباغداری را در ولسوالی تیوره پیش می برد همکار شدم، درین مؤسسه از طرز به ثمر رساندن خسته وغوزه شروع تا پالایش وافزایش نهال وبه ثمر رسانیدن آن وکشت وتوسعه تر کاریهای غذائی چیز های آموختم که خیلی مفید بود مثلا شناخت خاک وکشت حبوبات مختلف وتر کاری های که نهایت مفید ومؤثر است بشکل مسلکی وصحی آن که با گذشت هر روز بر شوق وعلاقه ام افزود وتصمیم گرفتم همه عمرم را درین راستا مصرف کنم.. 
بعد ازینکه آموختم چگونه نهال را به ثمر برسانیم وچه مواد بخاطر وقایه از آفت استفاده کنم وچگونه نهال را پر بار بسازیم وچگونه جمع آوری ونگهداری کنیم برایم خیلی لذت بخش بود که نهال های کوچک با ثمر زیاد وطرز چیدن مفید ومثمر که از خراب شدن جلو گیری کند.در پهلوی آن طرز کشت حبوبات چون لوبی ونخود وماش و با میا وفاصلیه وده ها محصول دیگر که هم غذا اند وهم دواست .سر انجام اگر توصیف خود نباشد به شخص ماهر وبا تجربه تبدیل شدم واجازه تر بیه وتر ننگ افراد وگروپ های داوطلب را در بخش زراعت وباغداری بدست آوردم که تا هنوز 303 نفر را تر ننگ دادم که از کدام تخم ها وغوزه ها استفاده کنند و چگونه نهال بنشانند وچگونه پیوند دهند وچگونه مراقبت کند وبه همین تر تیب چگونه برداشت وبعد وارد بازار بسازند که دنیای از نو آوری است.
بلی از چند سال بدینسو رنگ زمین تیوره رنگ میوه گرفت وهوا بوی عطر میوه ها وسبزیجات مختلف چون سیب وناک وشفتالو زرد الو وآلو وانگور وگیلاس وزمین ها از بادرنگ وخربوزه وتربوز وبا میه ولوبی و وکادو وبادنجان سیاه ورومی ومورچ و وملی وچه چیز هیا دیگر که بگویم ملک را دوا وغذا فرا گرفته.حالا نسبت شوق وعلاقه که برای همه مردم ایجاد شده همه تلاش دارند از زمینها بشکل خوبی استفده کنند وتیوره دارد ازلحاظ میوه وتر کاری خود کفا میشود وشاید بزود ترین زمان این محصولات به ولسوالیهای دیگر نیز صادر گردد بلی زراعت وباغداری حالا رونق قناعت بخش دارد اما میدانید هر متشبثی به تشویق وهمکاری وحمایت نیاز دارد ما هم نیاز داریم تا دولت نمایندگیهای وزارت زراعت را در ولسوالی ها فعال واز رهگذر تهیه وتکمیل مواد مورد نیاز چون تخم وغوزه ونها ودوای ضد آفتهای طبیعی وکود وامثالهم کمک کند والا مردم خود شان در حد نیستند که این مشکلات را خود شان حل کنند.بناءٌ از دولت میخواهم تا در بخش رشد زراعت وباغداری در هر جا سر مایه گذاری نمونه امکانات کمیاوی را بدست مردم قرار دهد والا اگر محصول کم نتیجه دهد باعث دلسردی مردم وحتی نابودی محصولات میشود که نقص دولت ومردم هم هست.

 

 با احترام
الحاج عبده پیرازاده زه نوروز تیوره غور

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف

 

نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جات در اطراف