آرشیف

2015-1-24

رمضان فیاض

نقش میر آب در سیستم آبـیــــاری

1. میرآب نماینده با صلاحیت استفاده کننده گان آب بوده که درراس کمیته دهاقین استفاده کننده گان آب همان سیستم قراردارد .
2. میر آب ها درجلسه عمومی استفاده کننده گان آب شبکه آبیاری برای مدت یکسال انتخاب میشود .
3. مزد میرآب ها از طریق مردم پرداخته میشود .
4. تحلیل وتجزیه مشکلات وپرابلم های سیستم میرآب : 
 تشکیلات وساختار محلی سیستم میرآب واداره کاریزطی دوران جنگ های گذشته شدیدآ خساره مند شده وجای آنرا دراکثر مناطق قدرت های محلی گرفته است . 
 سیستم های توزیع و حقوق آب ( حقابه ) برهم خورده که از این رو باعث ایجاد منازعات بین بالا آب ,مابين أب وپائین آب گردیده است . 
 پائین بودن سطح آگاهی ودانش تخنیکی سیستم میر آب وعدم دسترسی آنها به تکنالوجی های مناسب .
 تخریبات وخساره مند شدن % 70 شبکه های آبیاری سنتی . 
 عدم کارآبی شبکه های آبیاری محلی . 
 کمبود نهاد های قانونی برای این سیستم . 
 بی سوادی آنها .
 سهم گیری ضعیف آنها در حفظ ومراقبت وفعال نگهداشتن شبکه های آبیاری 
5. خوبی ها وپایداری سیستم میر آب :
 متکی به مردم بوده وازحمایت آنها برخوردار میباشند . 
 آنها از خود مردم بوده وبرای مردم اجرای وظیفه میدارند . 
 ازجانب مردم انتخاب میشوند . 
 مزد آنها ذریعه دهاقین وزارعین پرداخته میشود . 
6. وظایف وصلاحیت های میرآب باشی ومیرآب .
 کنترول از فعالیت اعضای کمیته دهاقین استفاده کننده گان آب .
 نظارت دایمی از وضع فعال بودن سربند ها ، کانال ها وسایرتاسیسات آبیاری مربوطه . 
 سازماندهی امور حشربرای پاککاری کانال ها ، تحکیم سربند عنعنوی واجرای سایرامورحفظ ومراقبتی . 
 کنترول و وارسی از توزیع واستفاده از آب بین استفاده کننده گان آب درساحه مربوط وتامین عدالت بین استفاده کننده گان بالا آب ,مابين أب وپائین آب . 
 جلب مساعدت های همه جانبه دولت وسکتور خصوصی به منظور احداث ساختمانها وتاسیسات سیستم های آبیاری . 
 ارائه گزارش به استفاده کننده گان آب درمورد فعالیت ها بین دو جلسه . 
 رهنمائی دهاقین درعرصه استفاده موثرومعقول ازمنابع آب وجلوگیری از جبه زار ، نمک زاروبا طلاق شدن زمین ها زراعتی به همکاری ارگانهای محلی وزارت انرژی وآب وزارت زراعت ومالداری ومواد غذائی . 
 توزیع عادلانه آب مطابق به نورم معینه آبیاری ودرصورت عدم آن توزع عادلانه آب مطابق به عرف محل . 
 طرح پیشنهادات به ادارت آبیاری ولایات بمنظورطرح ، دیزاین وترتیب نقشه های کاری احیای مجدد سیستم های آبیاری مربوطه . 
 همکاری به ادارات آبیاری ولایات درطرح پلان های استفاده وتوزیع آب .
 بهره برداری موثر واقتصادی ازساختمانها وتاسیسات درسیستم های آبیاری . 
 تثبیت انواع کار دسته جمی بمنظورپاککاری ، ترمیم واصلاح سیستم های آبیاری مدت اجرا وتعین سهم کار برای هراستفاده کننده آب به تناسب حقابه آن . 
 انتقال رهنمود ها ولوایح تخنیکی ارگان های وزارت انرژی وآب و وزارت زراعت ، مالداری ومواد غذائی درعرصه خدمات ابیاری وزراعتی به دهاقین . 
 مساعدت با ادارات آبیاری ولایات درتطبیق پلان های منظورشده . 
 همکاری با ادارات آبیاری ولایات درعرصه جمع آوری ارقام واحصائیه های لازم درمورد سیستم ابیاری مربوطه . 
 حل وفصل اختلافات بین دهاقین بالا آب وپائین آب . 
 تامین نمودن ارتباط بین دهاقین وادارات ابیاری ولا یت . 
 سهم گیری فعال درشورا های حوزه های فرعی دریایی ( آبریزه ها ) . 
7. مسایل که بخاطر اصلاح وانکشاف سیستم میرآب به آن رسیده گی شود قرارذیل اند : 
 حمایت وانکشاف ساختارهای انجمن های محلی استفاده کننده گان آب ( سیستم میر آب ) 
 دست بکارشدن درمورد سیستم های بهبود با فقه حقابه بخاطرتوزیع عادلانه آب .
 بازسازی وانکشاف زیربنا های آبیاری ومیکانیزم های موثرحفظ ومراقبت زیربنا های
 ارتقا وبلند بردن سطح آگاهی سیستم میر آب ها از طریق ایجاد ورکشاپ ها وسیمینارها . 
 بلند بردن سطح آگاهی سیستم میر آب ها ازطریق نشرات رادیو محلی وتلویزیون محلی .
 تدابیر موثر بخاطر با سواد ساختن این سیستم . 
 راجستر نمودن این سیستم بشکل یک نهاد قانونی .

بااحترام
رمضان فیاض