آرشیف

2017-2-25

گل رحمان فراز

نقش رسانه در نظام حکومت داری خوب!
نقش رسانه در نظام دولت/حکومت داری خوب!
¤ رسانه ها در کشور های دارنده دموکراسی خاصیت ناظر حکومت داری و دولت داری خوب را دارا اند. حتی در کشور های صاحبان سه قوه، رسانه ها را منحیث رکن چهارم و ارزنده دولت بعد از قوه های اجراییه، مقننه و قضاییه محسوب می کنند و این رکن نزد مردم از اهمیت فوق العاده بلند و خارق العاده برخوردار است که هم صدای ملت را بگوش دولت می رسانند و هم همدم و ناظر دولت برای حکومت داری خوب و ایجاد شفافیت اند.
✅رسانه ها (چه صوتی، تصویری و چاپی…) می بایست تا اصل بی طرفی را در کارکرد خویش نهادینه سازند، بیشتر در محور افشا و انعکاس حقایق متمرکز شوند تا شایع پراکنی و پخش ارعاب (که ذهنیه مردم را مغشوش سازد) در اینجاست مردم دیگر این رکن را به عنوان اصل پسندیده و قابل قبول می پندارند. 
✅رسانه ها باید بیشتر بکوشند معلومات را پخش نمایند که سوژه های اصلی اش را انکشاف مدنی، ترقی کشور و تکامل اذهان شکل دهد. دستورالعمل رسانه ها و مطبوعات را باید سوق جامعه به ملت شدن شکل دهد تا در انکشاف و کسب آموزش ها همه یکجا با هم بکوشند، نفع ببرند و عمل کنند. 
✅برای رسانه ها زیبنده است تا اخبار دقیق، موثق و تازه را پخش کنند که بازخورد آن را رضایت مندی مخاطبین گزارش ها شکل دهد. دقیق بودن اخبار سوژه ساز انگیزه دهی برای جلب توجه همیشگی مخاطب، موثق بودن اش رضایت پخش گزارش و تازه بودن اش دل گرمی و شوق از دست ندادن دیدن برنامه ها را افزایش می دهد و وا می دارد تا همان رسانه را عضو خانواده قلمداد نمود.
✅همچنان رسانه ها پایه اتحاد و ستون هم بستگی اقوام اند. نباید جانب دارانه و قوم گرايانه عمل کنند. پخش گزارش های که طعم نفاق و قوم گرایی را داشته باشد موجب ایجاد تنفر در قلوب افراد که مخاطب همیشگی برنامه ها اند، خواهد شد.
✅برای رسانه خوب خواهد بود تا از پخش و نشر برنامه های (که به ذهنیت وطن دوستی خدشه وارد می کند و پخش آن خلاف عرف، عنعنات، آیین، دین، اصول و روش مردم است) خود داری کنند تا مخاطبین شان را هر قشر جامعه شکل دهد. 
✅مهم ترین اثر که می تواند بازو های قدرت رسانه ها را استحکام بخشد همانا اتحاد و هم نظری و تشریک فعالیت های رسانه ای رسانه ها و مطبوعات کشور است، آنها با اتحاد خود می توانند پایه های فعالیت شان را گسترش دهند و هم چنان برای نشر و پخش واقعیت ها که بعضی ها طرف واقع می شوند، به سادگی، مقاومت، مبارزه و ایستادگی کنند.
• بعد از رعایت نکات فوق و عمل مطابق به قانون رسانه ها، همین جاست که فعالیت رسانه ها و مطبوعات به اوج شکوفایی خویش می رسد و دولت را به دولت داری خوب، ملت را به ملت شدن، جامعه را تعلیم یافته، مردم را با فرهنگ و کشور را متمدن جلوه می دهد.
یا مهر 
گل رحمان فراز