آرشیف

2014-11-21

زمان الدین حبیبی

نقش جوانان وانسجام ملی درغور

جوانان یک نهاد اجتماعی وقشرحساس جامعه اند، که امید وآرمان خانواده ها ، سرمایه و ثروت وآیندۀ مردم وملت راتشکیل میدهند.
این ها همان نسل هستند آرمان گرا ، باغرور، هدفمند ودلیر که قراراست حرکت ، مدیریت و رهبری جامعه وملت را به عهده گیرند.
جوان پرازانگیزه است؛ اوست که بیش ازهمه هوای مطلوبیت ، نشاطیت وجذابیت را درسردارد، به تعبیردیگر؛ جوان ر هبرانقلاب وآرمان گراست .جوان مرزشکن است واوست که ازهمه زیادتراهل "خلاقیت"است وخلاقیت یعنی خط شکنی درحیطه اندیشه ؛ یعنی جلوبردن یک جامعه درحیطه نظر . جوانان باید بدانند که امید وتوقع وچشم انتظار پدران ، مادران وبرادران وسایردوستان درراه ایشان درانتظاراست، پدران وبرادران ایشان درسرما وگرما با لب تشنه وزبان خشک وشکم گرسنه کار کرده وانواع گوناگون دردها ومشکلات را درسخت ترین شرایط تحمل ومردانه میکشند، این همه ی تکالف وزحمات را برای تهیه خرچ ونفقه اولاد وجگر گوشه های خود میکشند.امروز حالت ووضعیت اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ومدنیت جامعه وملت ما خیلی زیاد رنج آور ودردآوراست، ازهربعد درپایین ترین گراف قرارداریم؛ واقعاً یک وضعیت مرگ وار وبحران طوفانی دامن فرد فرد وخانه به خانه ی ما را فرا گرفته ، تاکی ازبیگانه ودشمن توقع دست گیری ونجات راداریم ، این خردمندانه نییست تاهنوزهم آب ازسرنگذشته است؛ راه وچارۀ را باید پیدا کرد تابا یک برنامه وپلان اندیشمندانه وبا حرکت خردمندانه پرازقوت وتوان باصمیمیت وبرادری مشکل وموانع ودرد را چاره ساخت.
شما همه شاهد هستید که چه وضعیتی امروز درغورمیگذرد، کشمکش های قومی وگروهی مردم را به هلاکت نزدیک ووخامت وعواقب خطرناک آن قریب الوقوع است ، ذهن مرد وزن ، پیر وجوان را مختل ومصروف ساخته حتی تاجای رسیده است که دروازهای مساجد ومکاتب را به روی یک دیگر بسته ایم؛ دیگر بس است توان تحمل وصبر همه به سر رسیده است زنده گی اولاد وفرزندان تان را وقف آرمان های شوم وشیطانانه ی دیگران نکنید ، اگر فکری به حال خویش نمیکنید! ازخدا به ترسید به فرزندان تان رحم کنید ؛ شما واولاد تان تنها برای امروز ،فردا ، ده سال وبیست سال زنده گی نمیکنید ، بلکه پدران واجداد ما وشما درین خاک زیستند و دوباره بسوی خدا برگشتند ونسل ما وشما ونسلان بعدی را نیزچنین رسم وآینیست. دنیا دار فنأ است هرلحظه امکان دارد مرگ به سراغ مان بیاید ، فرصتی برای دشمنی وقدرت محوری وزور مندی نداریم زوداست که به میدان محاسبه کشانیده شویم پیش ازاینکه خداوند "ج" همرایمان محاسبه کند بهتراست خودمان با خویشتن حساب کنیم.
جوانان عزیز ! آینده ازشماست باهم بسیج ومتحد شوید تصمیم بگیرید تاسرنوشت مردم تان وآیندۀ خویش را تغیردهید 
، زیرا که این یک قانون الهی است بنام تغیر ، که تا انسانها خودشان به نفس خود تغیر نیآورند خداوند هرگز تغیری نمی آورد ، وآ ن قانون اینست : «اان الله لایغیرما بقومٍ حتّی یُغیّرو ما بِأنفسِهم »1 "بیگمان خداوند آنچه راقومی دارند ، دیگرگون نمیکند." خدایا ! چرا ؟؟؟ … آیاتغیر ناممکن است ؟!…… بلی……..«حتّی یغَیّرُ ما بأ نفسهم» "مگرآنکه آنچه را دل هایشان دارند، دگرگون کنند." مسلماَ هرآنچه را انسان بخواهد خداوند میدهد زیرا دلیل وجود دارد که «العبدُ یدَبّر وَاللهُ یُقدر» "حدیث"
یعنی آنچه را بنده تدبیر میکند خداوند آنرا تقدیر میکند. 
اندیشه وفکرجوان همواره تحت تأثیرعوامل درونی وبیرونی است، که هرلحظه به شکلی توجه اورا به خود جلب کرده وسیرافکار واند یشه هایش رابه سوی خود میکشاند . کشش جوان ، به سوی کارها، فعالیت ها، رویدادها ، افراد، انجمن ها ومحافل پیرامونش حاکی از نیازهای جسمی وروانی اوست، وخلاصه جوانان میتوانند که انقلاب وتغیربیاورند- بنأٌ بطورشفاف تر باید بگویم که پیام من به تمام فرزندان ، جوانان، روشنفکران ودانشجویان اعم ازمحصلین وشاگردان اینست که : " بیایید همه باهم درفضای صمیمیت ، برادر وبرابر درتحت "یک شورای متحد و وحدت جوانان غور"مطابق فرمان الهی «وَامرهُم شورا بینهم» داخل شویم. 
فقط جوانان میتواننند رهبریت ومدیریت جامعه وملت را به عهده بگیرند ، ملت ومردم را ازبحرانها ومشکلات نجات دهند.
هدف از مفکوره ایجاد شورا وحدت جوانان اینست که ما بتوانیم دور ازهمه تعصبات وتضادهای بین البینی وسمتی ؛ یک فضای سالم وتفاهم ملی ومردمی را ایجادنماییم ، تا با تطبیق عدالت ، سپردن کار به اهل کار و فرمان برداری از هدایت وفرمان الهی «وَاعتصمُوبحبل الله» نیابت وخلافت پروردگار را بطور درست انجام داده باشیم.
ازهمه جوانان وروشنفکران امیدوارم تااین پیام را قبول و برای ایجاد این شورا که انشأالله یک گام مثبت وخوب میباشد مارا یاری کنند.

نویسنده : زمان الدین "حبیبی "
محصل دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی .