آرشیف

2015-1-1

بهزاد قرایی

نقش بـــی غــبــــــــــــار

ساغری پر می کنم چون آب کوثر بار – بار
بزم حوران میشود خلدی پر از گلزار یار .

ساقی مه رو دهد انگیزه ارباب ادب 
.می چکد از خامه هر یک دور لعل آبدار

زاهد مکاره از می میگریزد در نماز
تانه شرمد در قیامت پیش اصحاب کبار.

دود آهم تا فلک برشد که گردم آب سیل
.تابه فرق صوفی خودبین ببارم سنگ وار

"واعظان گرجلوه برمهراب و منبر میکنند"
.بیوه ها از ظلمتش دارند دو چشم اشکبار

جام صحبا پر کن ای ساقی تا که گردم خراب
تاکنم زیر و زبر از بیخ چرخ کج مدار.

مسجد ومهراب ومنبر تا کلیسا فتنه ریز
.هریکی را بر خدای لایزالش می سپار

ازشراب بی ریا می جو حقیقت در جهان 
میتوان در شیشۀ می دید نقش بی غبار..
 

20،june,2010
شعر از : بهزاد قرایی