آرشیف

2015-1-25

جلال الدین ملکیار

نقشه هــــــــــای استکبار

 

استکبارجهانی ودشمنان اسلام به خاطر اینکه قدرت تفکرواندیشیدن را ازجوان غیورمسلمان بگیرند،برای اینکه خاک و وطن ودین وآیین را نزداوبی ارزش نمایند ،طوری که هیچ کدام ازاینها برایش مهم نباشند،به مشورت ورایزنی پرداختند. بهترین راه حل برای ازپای درآوردن جوان مجاهدوجان برکف را معتادنمودنش به موادمخدریافتند،چراکه وقتی جوان به این بلای خانمانسوزگرفتارشد ،کشوروشهرودیارش را ازدست بدهد ودرکنارش حتی اگرخانواده اش متلاشی گردد،برایش مهم نیست وغیرتش تحریک نمی شود،فقط وفقط به آن خواسته خویش برسد دیگرغم هیچ ندارد .به همین جهت دشمنان برای اجرای این نقشه شوم ازبطری مشروب ودخترزیباکارگرفتند.آیاتابه حال جوان بیچاره ما به اندیشیده است که چرا امریکاوانگلیس وغیره این همه سرمایه گذاری می کنند تا ازطریق ماهواره واینترنیت فیلم های سوپروسکس ومبتذل پخش کنند مگردرکشورآنها این مسایل عادی وآزادنیست . پس همه اینها فقط به خاطر دردام انداختن جوان مسلمان است . برای کشتن وترورشخصیت جوان مسلمان است ،اماچه فایده که جوان ماطوری غرق شده ،طوری شیفته مظاهرغرب است که ازخودبی خودشده وآمال خودرا درغرب جستجومیکند،امامی دانیم که امریکاواستکبارجهانی دنبال استحاله جوان افغانی است ومی بینیم دانشجوی جوان افغانی خودرا به دست دشمن برای نابودی سپرده است . واینهاازدلایل استحاله وهدر رفتن توان نیروی جوان ما به حساب می آید.
 
جوانانی درکام دشمنان :
امروزبسیاری از حرکت های بی دینی وگروه های انحرافی صرفأ به این دلیل برخودمی بالند که به نوعی توانسته اندباگرفتارساختن چندنفرازجوانان دردام فریب شان ،ازآنهابه نفع نظریات شان کاربگیرندوازبی خبری شان سوءاستفاده نمایند.
 
حربه دشمنان درنبردباجوانان :
دشمنان درسنگرهای فکری وفرهنگی چنان تلاش میکنند که لحظه ای آسایش ندارند.آنها پی برده اندکه ازطریق جنگ با اسلحه وازبین بردن فیزیکی فرزندان مسلمان نه تنهانمی توانندهمه آنهارا ازبین ببرند،بلکه خشم ونفرت شان را علیه خود برمی انگیزند،طوریکه نسل های آینده طعم تلخ جنایات شان راهمیشه به یادخواهند داشت.
 
ابزارهای جدید:
اینجاست که آنها به جای جنگ گرم ،جبهه جنگ سردرا اختیارکرده وازاهرمهای فریبنده زیراستفاده میکنند.
1- ترویج اعتیادوپخش موادمخدر،تریاک ، هیروئین ،حشیش ، تنباکو وغیره
2- ترویج غناء موسیقی وسازوآواز ورقص وترانه های مبتذل وتحریک آمیز.
3- اشاعه فحشاء وبی حجابی وپخش کتاب های ضد اخلاقی وفلم های سکسی، وتشویق به مدپرستی ومدرنیسم .
4- بد بین ساختن نوجوانان به علماء ومساجدومراکزاسلامی وبزرگ جلوه دادن نکات ضعف بزرگان اسلام وعلماء دین وامت .دشمنان میدانند که با اجرای سیاستهای فوق درمیان نسل جوان ، آنها به عناصرسست وبی حال وغیرمتعهد،بی هدف وبی تفاوت تبدیل خواهندشد وبه جای اینکه رهسپارآموزشگاه ها ودانشگاه ها ومراکزعلم وعبادت شوند،به عکس زینت بخش اماکن فسادشده وآواره وبی بندوبارخواهندشد.