آرشیف

2015-1-27

محمد دین محبت انوری

نقشه شهر چــــــــــه میشود

گرچه شهرما کوچک است ودریک ساحه کوهستانی  دوطرف دریا بین تپه های خاکی جای گرفته است وزمین  های هموار آن کم است. از سابق یک ودو محل مسکونی طبق نقشه ساخته شده است ولی این نقشه هاهم ازسابق وکهنه است که به ستندرد شهرسازی امروزی برابرنیست  چون شهر چغچران از جمله شهر های عقب ماند وکهن سال بوده است بااین حالت گذاره میکرده است.
همین سالها کمی رنگ وبوی آبادی وبازسازی به دیارمان آمده وبرخی تعمیرات دولتی وغیردولتی ساخته شده  که دربین مردم  مورد توجه قرارگرفته است علاقه مردم به ساختن خانه ها زیاد شده است چون دولت درین سالها پلان توزیع نمرات زمین را در سرنداشته است ومردم پیشقدم شده به ساختن خانه های بی نقشه تلاش میورزند که این کار دربرابر چشمان دولت مردان وبخصوص شاروالی شهر صورت میگیرد ولی هیچ یک از مسئولین جلو این خانه های خودسر را نگرفته وبه مردم محل هیچ کمکی نمیکنند. درحالیکه مردم از زمین داران زمین خریداری میکنند وبه آبادساختن آن میپردازند
اما دولت محلی زور زمینداران را نداشته  وهمرای شان برخورد قانونی نمیکند ولی جای تشویش درآن است که آینده شهرونقشه آن غیرمنظم ساخته میشود دولت وقتی نمیتواند با زمینداران به تفاهم برسد حد اقل برای آنها رهنمای کند که این آبادی هارا به نقشه منظم بسازند وبرای زمینداران بگوید وقتی زمین خودرا میفروشی باید مطابق نقشه توزیع وآباد شود. از سوی دیگر مردم ما بسیارفقیروکم پول هستند با پولیکه از حاصل زمین ویا ازقیمت مواشی نمرات زمین میخرند وآنرا بدون نقشه آباد میکنند درآینده که شهر انکشاف کند خانه های شان خراب شودبرای شان زیان اقتصادی وارد میشود وهمچنان خانه های  بدون نقشه مشکل آفرین بوده که تمدید شبکه آبرسانی وسیستم برق سرک وغیره خدمات اجتماعی  رامشکل میسازد مردمان که آبادی خودسر میکنند برای شان محل مکتب کلینیک پارک وغیره ضرورت دارند. درحالیکه هیچ یک ازین ضرورت ها درنظر گرفته نشده است وجای هم برای آن وجود ندارد.
درشهرهای دیگر ولایات شهرک های خصوصی توسط اشخاص پول داروشرکت های خصوصی طبق پلان شهرسازی منظم ساخته شده وبرای مردم به شکل قسط بفروش میرسد که بازهم به زیبای وچهره شهر می افزاید وهمچنان درآینده باعث ایجادمشکل به مردم ودولت نمیشود.
اگر درغور هم کسی پیدامیشد همچو شهرک های میساخت یک سهولت وکمک بزرگ برای مردم ودولت بود که متاسفانه تاهنوز ازآن خبری نیست.
دیده میشود که مردم غور نسبت به دولت علاقه بیشتر دربازسازی دارند اما کسی آنهارا درین راستا کمک ویاری نمیکند ولی این کار مربوط دولت است که سرشته این حرکت خودجوش مردم را بدست گرفته مردم را بیشتر تشویق کند تا منازل مسکونی مطابق نقشه بسازند ودر نوسازی شهرخود سهم بهتربگیرند.گرچه منطقه چغچران خشک وخاکی است ولی بخاطر سرسبزی آن کمتر توجه شده است ومردم نیز تنها درساختن خانه ها بالای تپه ها و درجرهاکوشش کرده اند واما جوانب دیگری آنرا درنظرنگرفته اند.
درغور هیچ کسی دربخش های مالداری، زراعت ،باغداری، مرغداری،تولیدات ، لبنیات  وغیره سرمایه گذاری نکرده است تنها هرچه سرمایه به مصرف رسیده تنها دربخش ساختمانها وخرید موتربوده که اگر روزی این ساختمانها ارزش خودرا ازدست بدهدددیگرراه برای شان وجودندارد.
همین اواخر دیده میشود که خانه های بی نقشه از خانه های با نقشه روبه افزایش بوده واین پروسه به سرعت پیش میرود باوجود مشکل آب واراضی ناهموار مردم به ساختن خانه های بدون نقشه برخلاف پلان شاروالی  مصروف هستند که ساختن این خانه ها به قیمت زیاد و مواد با قمیت بلند ساخته میشوند گرچه چهره شهرما درین اواخربا ساختن خانه ها توسط مردم به شکل محلی ونمای قریه تبدیل میشود ولی درجایکه پلان شاروالی ویا شهرک محاجرین تطبیق شده هم بشکل درست وبدون نواقص نبوده است طوریکه دیده میشود شهرک مهاجرین درساحه تپه زار وجرهای چقر احداث ونقشه کشی شده است که تمام این خانه تاهنوز آباد نشده واما نقشه شهرک درست ومنظم تطبیق نشده ودارای نواقص زیادی است که مسولیت آن را مسئولین امور مربوطه دارند.اما باید گفت برای اولین بار درسطح ولایت ریاست مهاجرین کاری خوبی کرده است که برای مهاجرین نمرات رهایشی را درنظرگرفته ومشکل بسیاری از مهاجرین حل شده است اما درین اواخرشنیده میشود که این نمرات توسط بعضی اشخاص خرید وفروش میشوند که بازهم کاری درستی نمیباشد.همشریان ما درهمه بخش ها ضروریات دارند این شهربرخلاف شهرهای دیگر پر ازمشکلات است ویکی ازین مشکلات هم تاهنوز حل نشده است درتمام شهر شبکه آب صحی تاسیس نشده است ساحه سبز وجود ندارد محلات تفریحی ساخته نشده است یک پارک که ساخته شده است تاهنوز به بهره برداری سپرده نشده  است.تشناب های ضروری درشهر وجود ندارد منطقه پاکی یاجمع آوری کثافات از طرف شاوالی صورت نمیگیرد.همچنان چندین مشکل دیگر این شهروندان به سرجایش باقیمانده است وامیدی هم درین زودی ها وجود ندارد که دولت دررفع این مشکلات دست بکارشود
بهر حال ما که هیچ چیز نداشتیم وهمه دارای خودرا برای ساختن شهری بدون نقشه بمصرف میرسانیم جای نگرانی است. ازین معلوم میشود که اگر مردم سرمایه ندارند ولی دل دارند. امیدواری مردم این است که حکومت ما بیدارشود وبا مردم همکاری نماید تا از ساختن شهر بدون نقشه جلوگیری شود وهمچنان دولت فکرساختن شهرک ها ومحلات مسکونی را برای مردم  داشته باشد تا این شهر کوچک ما رونق ورشد بیشتر نماید.
 
پایان
چغچران
جوزا 1390