آرشیف

2015-1-16

عبدالسمیع عشرت

نقشه جــديـــــــد دشمنان اسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

امروزبه همگان معلوم است به ويژه به كسانيكه دركشورهاي اسلامي زنده گي مي كنند ودريك جامعه اسلامي وسنتي سكونت دارند واضح است كه دشمنان اسلام ازهمان روز- هاي تولداسلام تاامروزازتلاش براي نابودي وبدنامي جامعه اسلامي دست نكشيده اند ودر هرعصري روش جديدي مطابق زمان عرضه مي كنند وبه ضربه وارد كردن برپيكره امت اسلامي مي پردازند وتلاش دارندكه اسلام راكهنه،ضعيف وبزرگان آنرادنياپرست وشهوت ران (العياذباالله)جلوه دهند.امروزنيزهمچون عصررسول اكرم (ص)-افرادي را بنام اسلام به ميدان مي فرستند تا دراسلام ضربه وارد كنند امروزنيزافرادي به صحنه بازي مي آيند وبنام دين مي خواهند تمام مقدسات را زيروروكنند آري!دشمنان ازكارشان خسته نشده اند مي بينيم درجاهاي كه نيازبه نبردورويا رويي باشندفوراًنيروبه ميدان مي فرستند؛مانند(افغانستان،عراق،كشمير،سوريه وفلسطين)درجاهاي كه امكان جنگ ظاهري نباشدباساختن وروي كارآوردن احزابهاي گوناگون به ظاهراسلامي،سعي درمنحرف كردن مسلمانان دارند وديگر به كارهاي فرهنگي روي آورده به وسيله قلم ونقد وبررسي زنده گي بعضي ازبزرگان دين ازرسول اكرم(ص)-گرفته تا شاگردانش،سعي دربدنام كردن آنان نزدمسلمانان دارندتا به اين شكل،ارتباط مسلمانان قرن بيست ويكم راباصدر اسلام ومقدسات شان قطع نمايند.وآنان رابه سوي غرب وكفرمتمايل سازندفشارهاي دشمنان اسلام براي نابودي وازبين بردن اين مكتب انسان ساز مي باشد. باید به این پاسخ بگوییم كه چرامسلمانان زيرتحاجم دشمنان قرارگرفتند مشکل در چيست؟
‌همچنان شاعرچي زيبا مي گويد: 
اسلام به ذات خودنداردعيبي هرعيبي كه هست درمسلماني ماست

پاسخ:الف
1-مسلمانان ازويژه گي هاومزاياي دين اسلام آگاهي ومعلومات كافي ندارند.
2- گماشتن اشخاص وافراد كم عقيده وكم فكركه ازعهده مسؤليت خودبرآمده نمي توانند بحيث حاكم قراردادند.
3- محبت دنياكه فعلاُجهان اسلامرا تسخيركرده است .
4- ناپسنديدن مرگ 
5- عدم اتحاد واتفاق وحدت وصميميت وبرادري 

راه حل و بيرون رفت .:ب
* آگاهي كامل ازدين اسلام
* گماشتن اشخاص وافرادي كه ازعهده مسؤليت خود برآمده واحساس مسؤليت داشته باشد به حيث حاكم 
* بيرون كردن محبت دنيا ازقلب 
* ازمرگ غافل نباشيد
* ايجاديك فضاي كه مملوازاتحاداتفاق وحدت صميميت وبرادري باشد.
عبدالسمیع عشرت دانشجو صنف دوم ژورنالیزم دانشگاه بدخشان.