آرشیف

2016-9-20

عزیزالله اقبالی

نقد کوتاه بر تاریخ سیاسی و نظامی غوریان و مولف آن دکتور محمد عابدحیدری.

زحمات وتلاش های جناب دکتور ومجمع جهانداران غوری در جهت جمع آوری وتدوین درخشان غوریان ستودنی است .
جناب نثاراحمدحبیبی تاریخ مختصر غوریان را به حاجی جلالی اهدا نموده اند ومن از فرصت استفاده نموده وبه مطالعه ان پرداختم، به عنوان یک مطالعه کننده کاستی ها ونکات قابل ملاحظه را در تاریخ مختصر غوریان دریافتم، درک میکنم عدم موجودیت اسناد کافی ومدارک تاریخی وحملات ویرانگر چنگیزسبب نابودی آثار و تاریخ درخشان غوریان گردیده است، اما حکومت سه صدساله غوریان ابادات پاینده شان ثبوت حکومت با عظمت شان است.
سبک تاریخ نگاری را جناب دکتور حیدری بهتر میداند،تاریخ نویس نباید تحت تاثیر احساسات درونی خود رفته وعقده های شخصی اش روی علمیت شان تاثر گذارد، کاستی ها وچشم پوشی ها فهمیده ویانافهمیده ذهن مطالعه کننده را مخشوش میسازد وبرحقایق ها شک ایجاد میکندوعلایق مطالعه کننده را کاهش میدهد.
مرور اجمالی داشتم هر آنچه در موردولسوالی های چون تیوره، تولک،شهرک وساغر معلوملت ارایه نمودید تاحدکافی وبسنده بود ،چیزیکه برای من به صفت یک غوری ومطالعه کننده تاریخ غور قابل ملاحظه است ، عدم معلومات کافی وعدم درج اثاروابادات تاریخی موجود چغچران ،دولتیار و چهارسده در تاریخ مختصر غور است.
در بعد سیاسی: چغچران در زمان حکمرانی وسلطنت غوریان استراتیژی ترین مکان برای غوریان بوده ، حملات چنگیز در شهرخرو(کاسی )و آهنگران ومتقبل نمودن خسارات هنگفت بر چنگیز ثبوت زیستن غوریان در چغچران میباشد.
در بعد اقتصادی :چغچران را به سایبیریا تشبه نمودید ،گویا هیچ میوه در چغچران قابل محصول نیست ومردم چغچران از همه نعمات خدادادی محروم اند، با انکه چهارمغز ودیگر میوه جات ولسوالی چهارسده ،مرغاب ،لفرا وچغچران شهرت کشوری دارد که یاد آوری نگردیده است.
به خاطر غنامندی تاریخ غور نیاز است تمام آثار وابادات تاریخی که مربوط به چغچران، دولتیار، چهارسده و دولینه میشود واز قید قلم مانده باید درج
تاریخ غور گردد.
چند آثار وابادات تاریخی موجود در چغچران که از آن ادرس دارم قرار ذیل است.
1.قلعه فریدون به آهنگران مربوط به فیروزکوه قبلی وچغچران فعلی و اهنگران از جمله شهرهای استراتژیک حکومت غوریان بوده است.
2.ابادات واثار حکومت غوریان که در کاسی(شهرخرون )موجود است و مربوط به شهرفیروزکوه قبلی وچغچران فعلی باید درج تاریخ گردد.
3.قلعه ضحاک ماردوش واقع چغچران فعلی وفیروزکوه قبلی باید درج تاریخ شود.
4.قلعه ملک انتر واقع دهن جرمتو مربوط چغچران باید درج تاریخ غور شود.
5.شهر چهل دختران پری واقع الله یار مربوط چغچران باید درج تاریخ غور گردد.
با آنکه دها آثار وابادات تاریخی دیگر در چغچران، دولتیار، چهارسده نهفته است وبه غنامندی غور میفزاید در تاریخ مختصر غور ذکر نشده ، باید از
بزرگان ولسوالی های ذکر شده معلومات جمع اوری ودرج تاریخ غور گردد.

باعرض حرمت.
عزیزالله اقبالی.
چغچران-غور.