آرشیف

2016-9-5

afrotan3141

نقاب ها فرو می افتند ، دموکراسی موقوف !

" دفن مجدد جسد امیر حبیب الله کلکانی چشم پوشید وآنرا از قلم ونظربدورانداخت زیرا اکثریتی از هواداران و هواخواهان دفن مجدد مرحوم امیر حبیب الله کلکانی  کسانی اند که در گذشته تاریخ خونین کشور ما با ارائیه شناسنامه اندیشه های دینی درقالب ایدئیولوژی مذهب اسلامی  در بخش ، بخشی از جغرافیای به خون آغشته  کشور ما حضور یافته بودند اکنون بصورت پارادُکسیال پیش قراؤلان این پروژه اند  .

https://www.youtube.com/watch?v=vmEK6_MfHiQ

متضاد و پارادُکسیال به دلیلی که نزد این آقایون بزرگان جهاد مقدس افغانستان  هم امیر امان الله شاه تحول طلب و غازی برزبان آورده شده و هم سردار جنگجویان  آن دورهء به قول آنها  طلائی  امیر حبیب الله خادم دین رسول الله بحیث مجاهد و مرد بینظیر آن دوره تاریخی تمجید و توصیف بعمل می آیند . ما سوا از دیگر اغراض این سرداران جهاد مقدس مردم افغانستان در برابر تجاؤز ارتش سرخ شوروی  این حقیقت را آشکار وهویدا میسازد که  زیربنای اصلی  تفکر سیاسی این فعالان سیاسی  همانا دین مقدس اسلام است که به عنوان نقشه راه برای رهنمایانی بشر ازجانب پروردگار توسط انبیأی عظام الهی  در پیوند به نیازمندی های انسان ساکن در همه زمانه ها و همه نسلها عرضه شده اســت این گونه نتیجه گیری فعالان وابسته به مذاهب گوناگون اعم از اهل سنت و الجماعت همچنان کسانی که با نگاه فقه شیعی ومذهب  امام جعفر صادق علیه الرحمه در جمعی از مبارزان و آزادی خواهان قرار یافته بودند ما و تمامی محققان و اندیشمندان را حق میدهد که جوهراراده واقعی آنها را با پارامترهای همان تفکر یعنی روح راستین اسلام و قرئت مسخ شده و متحجرانه غیر اجتهادی اندازه گیری نمائیم . برای ؤرود به این بحث باید توجه داشته باشیم که در بافتهای مختلف تاریخی در کشورما افغانستان  معنا و مفهوم اندیشه دینی میتواند قبض و بسط پیداکنداما میتوان روح حقیقی تفکرواندیشه های اسلام را درآئینه سیاه حکمنامه های شریعتمداران متحجرورسوای هردو دوره سیاه ومتحجرانه حاکمیت نه ماهه امیرحبیب الله کلکانی ودوره تاریک  حاکمیت طالبان موردمطالعه قرارداد وروح حقیقی آنرا هرچند این فرآیند کارگزاران هردو دوره با رنگ مذهبی وبا تفسیروتعبیریک قرئت وگفتمان خشونت طلب ودرتشابه باهم مورد اجرأ قرارگرفته است باید به صورت مجموعی وبا شیوه کاملأ بیطرفانه مورد تحلیل وارزیابی قرارداد 
 

ادامه مطلب در اینجا