آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

نفرین

به سو گ و درد مادران ، خواهران، پدران، برادران و عزیزان غم دیده و بازمانده گان شهـدای غلطیده به خون و خاک  قریهً دهن حصار ولسوالی شهرک ولایت غور که چندی قبل در اثر بمباردمان طیارات قوتهای خارجی  جانهای شیرین شان را از دست داده اند. انالله و اناالیه راجعون

ا ین مـا د را ن ز غـم شـو ر و فـر یا د میکـنند         نفر ین کنیم ا ین جنگ
ا ز د ا غ عـز یـز ا ن به سر خا ک با د میکنند          نفر ین کنیم ا ین جنگ
 
**
ا ز سنگـر و سنگ بگـذ ر
ا ز  کـیـنه  و  نـنگ بگــذ ر
ا ز تو پ  و تـفـنگ بگــذ ر
با تـو پ  و تـفـنگ ملـک ما  بر با د میکـنـنـد           نفر ین کنیم ا ین جنگ
*
ا ین مـا د را ن ز غـم شـو ر و فـر یا د میکـنند         نفر ین کنیم ا ین جنگ
ا ز د ا غ عـز یـز ا ن به سر خا ک با  د میکـنند        نفر ین کنیم ا ین جنگ
***
 گـه جهـا لـت ، خو د کشی
 گـه  قـتـل ، آ د مکــشی
 گـه چـپا و ل ،  سر کشی
 ا ین سر کـشا ن  ا کـت هما ن شـد ا د  میکـنـنـد       نفـر ین کنیم ا ین جنگ
*
ا ین مـا د را ن ز غـم شـو ر و فـر یا د میکـنند         نفر ین کنیم ا ین جنگ
ا ز د ا غ عـز یـز ا ن به سر خا ک با د میکنند         نفر ین کنیم ا ین جنگ
***
با کچکو ل و چـلـتـا ر
با چـهـر  هً  مکــا  ر
جـا نی و بـم گـذ ا ر
ا ین گـو نه خبـیـثـا ن قـصـد جهـا د میکـنـنـد         نفر ین کنیم ا ین جنگ
*
ا ین مـا د را ن ز غـم شو ر و فـر یا د میکـنند         نفر ین کنیم ا ین جنگ
ا ز د ا غ عـز یـز ا ن به سر خا ک با د میکنند         نفر ین کنیم ا ین جنگ
 
هـر پا ی کـه  لــنـگ ا ست
ا ز د ست ا ی جـنگ ا ست
جـنگ کـا ر بـیـنـنگ  ا ست
بـیـنـنگ و جـنـگ ، فـسق و هم فـسـا د میکـنـنـد       نفر ین کـنیـم ا ین جنگ
*
ا ین مـا د را ن ز غـم شو ر و فـر یا د میکـنند         نفر ین کنیم ا ین جنگ
ا ز د ا غ عـز یـز ا ن به سر خا ک با د میکنند         نفر ین  کنیم ا ین جنگ
***
ا ی ز ا د هً « حصـا ر »
ا ز بـهـر کــر د  گــا  ر
د  سـتـت  نگــهـد  ا  ر
ا ز جـر م تو ما ر ا چـنـیـن بمبـا ر د میکـنـنـد         نفر ین کنیم ا ین جنگ
*
ا ین مـا د را ن ز غـم شو ر و فـر یا د میکـنند         نفر ین کنیم ا ین جنگ
ا ز د ا غ عـز یـز ا ن به سر خا ک با د میکنند         نفر ین  کنیم ا ین جنگ
***
ا ین حکـو متی  ر شی
د سـتگــا ه مـر تـشی
با مـا کـــنـنـد « غـشی »
مـا ر ا به بـیگــا نـه چـنـیـن مـنقــا د میکـنـنـد         نفر ین کنیم ا ین جنگ
*
ا ین مـا د را ن ز غـم شو ر و فـر یا د میکـنند           نفر ین کـنیم ا ین جنگ
ا ز د ا غ عـز یـز ا ن به سر خا ک با د میکنند         نفر ین  کنیم ا ین جنگ
 
 
هلند 02.07.2009
عبدالغفور (غوری)