آرشیف

2020-12-23

شاه ولی آرین

نفرت

پـه رڼـا پسی روان شئ،له تیارونـه نور نفرت کړئ
زدکړه ډېـره ده اړینه ناپـوهۍ نـه نـور نفرت کړئ

جهـالـت پــه تـورتـمـتیـا کې بـه تـر کلـه روانـیـږئ
پاڅئ- پاڅئ افغانانو لـه غفلت نـه نور نفرت کړئ

۲۰/۱۲/۲۰۲۰
آغوس دنمارک