آرشیف

2015-1-13

عبدالغفارانوری غوریانفر

نـگـــاه بــــه وضعیت اجتماعی و سیاسی ولایت غــــور

آفرین بر تو ای اولاد با غیور وطن …

 سلام به همه مردمان با غیور و شهامت غور که از حق حقیقی اجتماع و جامعه خویش مردانه وار و شجاعانه دفاع نمودند و از گلوی که مانند اژدها همیش سهمیه بازسازی غور را به بازسازی جیبک جان خویش انتقال میداد محکم محکم محکم … بادستان پاکین و نفیس خویش گرفتند تازمانی فشردند که چند هئیت بلندپایه دولتی از وزارتخانه های مختلف به شهر چغچران ولایت غور فردای آن با طیاره حامل خویش نشست کردند. و هئیات محترم از نزدیک با چشمان پاکین (دودزده از دود پایتخت) مشاهده مینمایند که تمام شهر خاموشی فراگرفته و هیچ یکی از دوکاکین شهر بازنیست و همچنان خواهید دانستند که پول‌های ارسال شده برای بازسازی سرک و دیگر پروژه های دولتی به کجا به مصرف رسیده و کیفیت کاری آن چگونه است،مگر نیست چیزی برای بررسی به جزء بازسازی خانه جناب محترم در ولایت سمنگان و در شهر زیبا و آلوده از کثافات کابل. هئیات محترم میتوانند که از آدرس‌های دقیق بررسی خویش را آغاز نمایند و امیدوارم که ره پای هئیات قبلی را تعقیب نکنند، همه گزارش کاری خویش را به دست فراموشی نه سپارند.دولتی مرکزی توجه خاص برای بازسازی در ولایت غور در طی سالهای گذشته نداشته است و نه خواهم داشت، چراکه وزرا محترم و آلیجناب محترم میدانند که کسی از ولایت غور در مجلس وکلا نیست که از ولایت خویش دفاع یا حداقل نام آنرا برزبان بیآورد. مانند ضرب‌المثل  قدیم (تا طفل گیریه نکنه مادر کجا شیر میته)، پس تا وکلا محترم مردم ولایت غور گپ و مشکلات مردم را به گوش دولتی مرکزی نرساند دولت کجا به فکر غور میشود.

 

آفرین، آفرین صدها آفرین بر شما که باز صدای غوریان را به گوش ناشنوان دلتی رسانید و امید دارم  که  مردم غزیز غور همیش برای دفاع از حق رنجدیده و شهیداده جامعه خویش دست به دست داده بر مقابل شخص دولت یا غیره که برای تباهیی مردم یا وطن جان است باهم ایستاده گی و مقاومت داشته باشند مانند کلمه زیبا ( زنجیری که با دانه‌های مستحکم پیوند شدند هر گز گزستنی نیست).  

   درینجاست که هئیات  محترم از شهامت، غیرت و مردانه گی مردم وطن پرست غور باستان آگاهی حاصل مینمایند که این مردم بر گفته‌های خویش تا اخیر مبارزه مینمایند و با هم مانند یک اجتماع سالم و دانسته و فرهنگی در مقابل هر بحران مقابله مینمایند. 

 

من به صفت یک شهروند این سرزمین باستانی از تمام مردم خویش این خواهش را دارم که به فکر گروه قومی و نژادی نه باشند و همیش مانند دیروز و امروز باشند و همچنان امیدوارم در قسمت تعیین یک والی عادل، صادق، خدا ترس، با وجدان و با وقار، و مهمتر از همه از خود ولایت غور تصمیم صادقانه و وجدانانه به گیرند تا در آینده به همچنین مشکل رو به رو نشوند.

 عبدالغفار انوری غوریانفر
5 میزان 1389