آرشیف

2015-1-14

انجینیر محمد ناصر سرشار غوری

نـکـات چند از سخنان ناب اندیشمندان و متفکران جـهــــــان

 

1- انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را فریب نمی دهد که فکر میکند دیگران را فریب داده است 
2- اول مطمئن باش ذیحق هستی بعد جلو برو
3- حقیقت را دوست بدار ولی اشتباه را عفوکن 
4- فراموشی سرپوش تمام غصه هاست
5- جان را فدائی یاران موفق کنید( افلاطون)
6- دوستان درزندان بکارآیند که برسرسفره همه دوشمنان دوست نمایند( سعدی )
7- دل دوستان آزردن مراد دشمنان برآوردن است ( سعدی )
8- دوستی نبات است که هرچند وقت باید آنرا آبیاری کرد
9- مرا اندکی دوست بدار ولی طولانی 
10- نشان دوست نیکوآنست که خطای توراپوشیده وتورا پند دهد ورازت را آشکارنکند ( بوعلی سینا)
11- اگربه یک انسان فرصت پیشرفت ندهید لیاقت چندان تآثئیردرپیشرفت اونخواهد داشت 
12- کسیکه دوبار روی سنگ بلغزد مستحق آنست که هردوپایش بشکند
13- استعداد بزرگ بدون وجود اراده بزرگ وجود ندارد
14- پیروزی یعنی اراده کردن 
15- کسانیکه بیش از اندازه فکرمیکنند فاقد اراده وتصمیم هستند (ناپلئون)
16- هراقدام بزرگ ابتدا محال به نظرمیرسد
17- درزنده گی ثروت حقیقی مهربانی است 
18- مرد متملق یک دشمن مخفی است 
19- برای زنده گی فکر کنید اما غصه نخورید
20- با صلح گفتن دنیا ایمن نمی شود 
21- افسوس که جوان نمیداند وپیرنمیتواند 
22- اگرمیخواهید پیروزشوید امیدوارباشید
23- کسیکه به طرف جلو نگاه نمی کند عقب می ماند 
24- هرچیزی تخم دارد وتخم عداوت شوخی است 
25- چرب زبانان اغلب نیتی ناپاک درقلب می پرورانند.
26- تمرین انسان را استاد میکند 
27- از کسیکه دلت اورا دشمن دارد برحذرباش (سقراط)
28- پیش تمام دشمنان به نزدیکترین دشمن خود که زبان است توجه داشته باش (سقراط)
29- خطرناکترین دوست ما عزیزترین دوست ماست زیرا رازهای ما با اوست
30- دوستی ودشمنی اشخاص احساساتی قابل دوام نیست
31- راستی مانند گوهری است که درروز روشن قدروقیمتش بیشتر معلوم میشود
32- برای کسیکه آهسته وپیوسته راه میرود هیچ راه دورنیست
33- خونسردی بزرگترین صفت یک فرمانده است
34- اگربی انصافی نداند که انصاف چیست ؟ انصاف داند که بی انصاف کیست (خواجه عبدالله انصاری)
35- با پدرومادر چنان رفتارکن که ازاولاد خود توقع داری
36- چشمان اشکبارمادر تنها چیزی است که سنگینترین دل را به رفعت می آورد
37- هیچ گاه درزندگی نمیتوانی محبت بهتر، عمیق تر ، بی پیرایه ترو واقعی تراز محبت مادرخود بیابید
38- اگرکسی را تحقیر کردی معنایش این که خودت بی شخصیت هستی 
39- شکست باید انرژی خفته مارا بیدارکند 
40- برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش
41- تشویق ونگرانی بهترین استعدادهای انسان را بیدارمیکند 
42- آدم عاقل افعی را که کشت بچه اش را نمی پرورد
43- عقل نیروی است که دنیا را اداره میکند 
44- کسیکه قدرت را باپول بخرد عدالت را هم به پول میفروشد
45- قدرت درحمله نهفته است نه دردفاع 
46- عفو درقدرت نشانه دلیری است (بوعلی سینا)

تهیه کننده: محمد ناصر (سرشار)