آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

نـویســم نامۀ ای یار بـشنو

نـویسـســــم نـا مـۀ ای یـا ر بــشــنـــو
حـضــور حـضــرت دلــد ا ر بــشــنـــو

بـیـا اســرار عـسـق ســـر مــــد ی را
ز قـو ل مـحــــر م اســرار بــشــنـــو

نـوا زش کــن د ل رنـجــو ر و زارم
نـوا ی بـلــبــــل گـلـــــز ا ر بــشــنـــو

شـکـســتـی چـون دلــی آوا ره ا م را
نـوا ی ایــن د ل بــیــمـــا ر بــشــنـــو

ز حــر ف نا صـح نـور و هـــد ا یــت
سـلـو ک شـفـقــت و تـیـمــا ر بــشــنـــو

به و صـف شــاه خـو بـا ن دوعــا لــم
د مــا د م نـکـتـۀ دُ ر بــا ر بــشــنـــو

حـد یـث عــشـق و مـهـــر و دوسـتـی را
بـیــا از خـواجـۀ ا نـصــا ر بــشــنـــو 

چنا ن شـد لـب به لـب پـیـمـا نـۀ عشـق
که دایــم مـیـکــنــد سـرشـار بــشــنـــو

جو مـنـصـورم دل وجا ن گشته مـفـتـون
بـــــرا ی لــــذ ت دیـــد ا ر بــشــنـــو

رمـوزعـشـق را یک یک دریـن حـا ل
بـسـا ن مــرد م هــو شـــیـا ر بــشــنـــو

نـصیـبـت گـرشـود زا ن جلـوه نـوری
غـنـیـمـت دان وبس تـکــرا ر بــشــنـــو

بــرای کـســب فـیــض از جـلــوۀ ذات
پـیـــا م حـضـــرت د ا د ا ر بــشــنـــو

بـه بـا غ د ل بــیـا و نـیـک بـنـگــر
سخـن هــا زان گل بـیـخـا ر بــشــنـــو

سـپـس د ر آ تـش جـا نسـو ز خا مـوش
چـو پـروانـه به لـب مـسمـا ر بــشــنـــو

دریـن محـنـت ســرای مـلک افـغــا ن
نــوا ی مـلــت د یــنــــد ا ر بــشــنـــو

پـنـاه خـواهـــــد ز بــیـــد ا د زمـــا نـه
حـــد یــث مـلــت بــیــــدا ر بــشــنـــو

دلــت را مـأ مــن نــور و صــفــا کــن
ســپــس خـود جـلــوۀ ا نـوار بــشــنـــو

طـر یـق وصـلــت د ل با خــد ا نـیـز
ز پـیــر و مــر شـــد ابــرار بــشــنـــو

رمـوز عـشـق و عــرفـا ن جـلــوۀ نــور
ز شـمـس و مـولــوی عـطـآر بــشــنـــو

تـرا حــُب حـقـیـقـت د ل کـنـــد شــا د
"فــروغ" د یـــد ۀ خـو نـبــا ر بــشــنـــو 

عــزیـزی و عــزیـزه دُ ر فــشــآ نـنـــد
سـخـن ا ز بــزم و از پـیــکـا ر بــشــنـــو 

ز جـوهـــر حــال و احـوا ل ثـنــا پـر س
ز فــر خــا ر ی سـخــن دُربـار بــشــنـــو

ز" فــضــل " بـیــکــرا ن حـقــتـعـالـی
نــظـــر کــن جـلـــوۀ دیـــدار بــشــنـــو

 

اسـتـاد فـضــل الـحـق فــضـــل
چـغــچــران – دیار فـیــروز کـوه غـور حـوت سـال 1391 هـجـری شـمـســی 
ایـن پارچـه به ا سـتـقـبـا ل شعر زیبای گـرامی شـاعر والا مـقـام ، با احـسـاس ، با عا طفـه و فرهیـخـتـۀ کـشـو ر جنآب محـتـرم حسـن شـا ه فـروغ زیر عـنـوان " نـقـطه پـآیان" ســروده شــد ه است.