آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

نـور چـشــم اهــل دانــش فـایــز نـیکـو سـیــر

نــور  چـشــــم  اهـــل دانــش فـا یــز  نـیـکــو سـیــر
مـوُنــس د لـهـــا ی خـسـتـه  شـا عـــر  وا لا گـهــــر
 
خا مـه ات نـقـا ش اشــک  طــفــل معـصــوم و طــن
شـعــر تـو آهــنـگ و آهِ  نـا له ُ کــور ا سـت  و کـــر
 
شـعـــر مـوزون و رسـا یـت مـی  فـروزد مـغــز هـــا
چــون چــرا غ  خا نه هـــر جا بـهــر تــنـویـر بصـــر
 
تا گـرفـتـه عشـق دسـتـت ،دســت دوران شــد تـهــی
ای غـــریــق بـحـــر ر حــمــــت  زادهُ ا م الـبــشـــــر
 
گـوش جـانـت تاکـه مـحــر م شـد  به  نـای  مـولــوی
مـیـر و ی بـر پـا ی جـان تا  فـوق اجـــرام و قــمـــر
 
مـن  درون  ســیـنـه ُ پــر ســوز یــارا ن د یـــده  ا م
هـــر ز ما ن کــز کــوچـه ُ احـبـاب حـق  کـردم  گــذر
 
از بـهـشــت و دوزخ و  زآ لام و آ سـا یـــش مپــرس
مـن به چـشــم دیـده و دل هــر دو بـس کـرد م نظـــر
 
تا ز قـیــد ما و مــن گــشـتـی رهــا  خـود  مـیـتـوا ن
فرق د شـمـن  کـوفـت حـقا  خـوب  بـر ضــرب  تـبـر
 
هـر د لــی کـو شــد فـروزان  از لـهـیـب نـور عـشـق
می بـسـوزد  خار و خـس اندر حضـورش چون شـرر
 
ســیــر عـا رف طــی مـنـز لـهـا ی عــا لــم مـیـکـنــد
اهـــل  د ل  را غـیـر هــمـت نـیـسـت اسـبا ب ســفـــر
 
گـر تـرا مـیـل ا سـت  مـعـرا ج ســفــر در کـوه  قـا ف
پـس بـر آ ی  از قـیـد مـن تـا خـود شـوی بـرآن مـقــر
 
 
 
اسـتـاد فــضـل الحق فـضـل
چـغـچـــران سـر طان 1389 هـجری شمـسـی
 

این پار چـه به استـقـبـال شعـــر  مـحـتر م مـحـمـد اسحاق فایـز شاعــر جــوان و با استــعــداد  کـشـور عـزیـز ما  زیر عـنـوان   نـیـایـش سروده شـده اسـت .