آرشیف

2015-1-24

akarimi

نـهــــــــــــــــال شـــانــــــــی

 
بمنا سبت حلول سال نو 1389

وظیفه هر فرد وطن دوست و دیانت شـــعار کشور اســت که وقت آن رسیده تا درین امر خطیر و زندگی بخش سهم فعال گرفته وجیبه ملی خود را در قســـمت ســر سبزی منطقه  , محیط و بالآخره وطن عزیز خود که در اثر جنگ ها طی 3 دهه ویران و تخــــریب شده اد ا نمــــائیم.تا به یاری خداوند عزوجل در پیشـــبرد این عمل شایسته با یکدیگر همکار شده وجایب ملی و انســــــانی خود را به وجه ا حسن انجام داده باشیم .
    بیائیدتا دست بدســـــت هم داده , بیاری خداوند بی نیاز (ج) بر نیاز منــــدیهای ولایت خویش نهالشانی را در آینده نزدیک در سرتاسر ولایت غور آغاز نموده تا بدینوسیله در بهبود وضع اقلیم , ازدیاد آبهـــــای زیر زمینی , نگهداری خاک ها و ریــگ ها از فرســـــایش و لغزید ن جلو گــــری از بادهای تند و ســــــیلاب های مدهش و خطر ناک که باعث تخـــــــریب دهات و قریه جات و زمین های زراعتی میگردد و بالآخره ایجاد ساحات سبز , مرغوب و زیبا کمک بسز ائ نموده و تا حد ا لمکان بوسیله این نهالشانی بتوانیم تعداد درختان و جنگلات که بنابر عواملی از بین رفته دوباره احیاء نمائیم.
   باید خاطر نشان نمود که بزرگتر ین منبــع طبعیی و ســــــر شار قابل تجدید جنگل است که متاسفانه در طی چندین سال جنگ ها و مشکلات منطقوی , عده از همشهریان عزیز و بعضی از اشخاص و افراد که در نزدیک جنـــــــــگل و باغـــــــات قرار داشتند این سرمایه ملی را شدیداً خساره مند ساخته که اگر از همین حالا در جبران آن اقدام نشود عـــــــــاقبت نا گوار در قبال خواهد داشت .
     روی ملحوظ فوق مستلزم آن است تا درین قسمت پیگیرانه عطف توجه نموده در احیاء و باز سازی آن اقدام عاجل و خستکی ناپذیر نمائیم .
        بنابر اهمیت موضوع طرق فنی مربوط نهالشانی برای همشهریان گرامی طور فشرده به مناسبت فرا رسید ن موسم نهالشانی بهاری که عنقریب فرا خواهد رسید  , بعرض میرسانم :
مناسب ترین وقت نهالشانی در مجموع وابسته به شرایط اقلیمی , خاک و غیره خصوصــیات جغرافیای و جیولوژیکی دارد , که به این اساس در ولایت غور و اکثر مناطق کـــــــــــــشور مصادف به 15 حوت الی 15 حمل میباشد , زیرا که درین وقت سال هنوز نهالها به نموی خود شروع نکرده و در حالت استراحت اند.  از جانب دیگر درین موسم سال خاک رطوبت خود را تا مد ت زیاد ی حفظ نموده واکثر بارندگی ها تا اخـــــیر فصــــل بهـــــــــا ر ریزش نموده و نهالهای غرس شده از آن مستفید میشوند و هم رشد و نموی نباتات درین وقت ســـال سریع بوده و نتیجه مثبت از ان بدست می آید .
    نهالهای که برای غرس انتخاب میگردند باید ساقه راســــت داشته و به هیچ نوع امراض مصاب نباشد . ریشه شان کاملاً ســالم بوده و در وقت کشید  ن از زمین قوریه زخمی نگردند و کوشش شود تا ریشه نهال در فضای آزاد گذاشته نشود و از خشــــکید ن آن جلو گـــیری گرد د . چقرک های نهــــال باید قبل از کشید ن و انتقال نهال آماده و حفر گرد د . خاکهای روی زمین به عمق 15-20 سانتی متر در یک کنار چقرک علحیده انداخـــته شوند . در صـــورت امکان با خاک مذکور انبار سوخـــته حیوانی نیز زیاد گردد . شاخـــــچه های اضــــافی و خراب نهال قبل از غرس صاف گردد , اعتـــدال در موازنه ریشه و تاج نهـــال مراعات شود , اطراف نهالهای غرس شده خوب محکم گرد ند تا در اثر وزش باد و غیره عوامل نهالها بیجا و کج نشوند .
     در وقت غرس نهالها توجه شود تا طوقک نهال به سطح بالای چقرک برابر باشد . یعنی از سطح بالای چقرک مطا بق جائیکه بستر نهال بوده به زمین برابر غرس شــود . در وقت کشـــید ن نهال از قوریه دقـــــت گردد در غیر آن ممکن بعضی قسمت های نهال بخصـــوص تنه و ریشه نهال صــــدمه دیده و شرایط را برای بروز امراض مساعد خواهد ساخت . نهال از قوریه نباید توسط دست کش شود . قبل از کشید ن نهال باید ساحــــه قوریه تا حدی مرطـــــــــوب باشد , بیل وغیره وسایل که نهال توسط آن کشیده میشود باید خیلی حســــــــاس باشد تا نهالها زخمی نگردند حتی نهال  احساس نکندکه از جای خود بیجا شده است .
     چقرک های نهـــــال به اندازه ریشـــــــه های نهال 60-80 سانتی متر حفر و عیـــــار گردند تا ریشه نهــــــال در آن بخوبی جابجــــا گردیده نمـــوی ریشـــــــه را سریع نماید . نهالهای غرس شده , باید   فوراً آبیاری گردند .
       دو و یا سه روز بعد از غرس در صـــــورتیکه در بیــــخ های نهـــال درز و کفیده گی رونما گردد باید درز و کفیده گی ها توسط خاک پوشیده شود .
لازم است نهالها قبل از انتقال دســـــته بندی شده وبه ســـــــاحه مورد نظر انتقال گردند . طوریکه نهالـــــــهای پهن برگان را در یک ظرف هموار پهلوی یکدیگر گذاشته و به احتــــیـاط انتقال داده شود , اما در انتقال نهالهای سوزنی برگان دقت کامل رعایت گرد د ,زیرا ریشه های نهالهای سوزنی برگان با گل اطراف آن باید نقل داده شود . برای منـــــظور فوق بوجی کهـــــنه تار و یا ریســــــــمان محکم بسته شودو بعداً در انتقال آن اقدام صــــورت گیرد , زیرا ریشه های نهــــــالهای سوزنی برگان  (همیشه بهار )با تمــــــاس در هوای آزاد حساسیـــــت دارند و هم مایکروارگانیزم ویا موجودات زنده زره بینی کوچک که در تجزیه مواد و نموی ریشه رول بس مهم دارد باید یکجا با خاک انــــتقال گردند و در سبز ماند ن نهال کمک بیشتر نمایند .
    باید تذکر داد که با غرس نهال وظیفه ما تمام نشــــــــده , بلکه لازم اســــت تا هر فرد این ولایت در حفاظت , مراقبت , نگهداری و آبیاری آن مجددانه کوشییده , در سر سبزی و بقای نهالها از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ ننمائید.
                              
نویسنده : احمد (کریمی) تاریخ 26/11/1388 مطابق 14/02/010
چغچران – غور