آرشیف

2014-12-30

معزالدین یقین

نـمـــــــــــــاز

هلا مـومن نماز معراج جـان است
سـفـر از خویشتن تا لامکـان است

چـو ایستادی به پیشش در عـبـادت
بـدی را پـشت بـر میدان جان است