آرشیف

2015-1-16

محمد نعیم تیمن

نـقــش جنگلات در حفاظت منابـــع طبیعی

 

جنگل ها ودرختان بستر محیط زیست میبا شند که خـــدمات زیست محیطی فوق العاده با اارزش را فراهم می کنند وحــــــفظ سیستم ها ی طبیعی محلی وجهانی را کمک می کنند. بخش با ارزش ووسیعی از تنوع زیستی زمینی گــــــــــونه ها ،ژنیتنک واکوسیستم که ممکن است دارای ارزش زیست محیطی واقتصادی مهیمی میبا شند درجنگل ها یافـــت میشوند.جنگل های مناطق گـــــرم سیری مرطوب تقریبا بیش از نیمی از گــــــــونه های گیاهی وجانور ی خشکی را در خود جاداده اند . جنگل ها ودرختان قسمت های آبریز ،وآبخیز را حمایت ونگهـــــــداری میکنند .وبه ذخیره تدریجی آب بداخل جویبار ها ،ورودخانه ها وذخایر زیرزمینی آن کـمک میکنند ، جنگلها هوارا تصفیه نموده وکفیت آنرا بهتر ساخته به حفظ اقلیم ها پرداخته وبه بارندگی کمک می کنند. جنگلها شــــــرایط چراگاه ها را ضروری دانسته وتداوم حیات را حفظ کرده واکوسیستم های داخل سیستم طبعی را حمایت میکنند.

 

نقش جنگلات در حفاظت منا بع طبیعی

افـــــــــــــــــزایش یافتن تنوع زیستی بزرگتربودن پیچیدگی های اکوسیستم ها نقش ارزنده درچرخه کردن دارند.گــــــــونه های دریک جنگل نقش مهمی را در داخل اکوسیستم بازی میکنند مانند بعضی ازدرختان برای جداسازی مواد غذای از خاک که به قارچها وبا کتریا ها وابـسته هستند.حیوانات کوچک خاک مانند کــــرمهای موریانه وسایر باکتریا ها با دگر گون کردن آن به منظور تهیه غذا خصوصیا ت فزیکی خاک را تغیرداده وباعث رشد درختان میگردند .
درخـــــتان برای گرده افشانی وتولید مثل به انواع پرنده گان وحشرات بزرگ وکوچک نیازمند هستند. به همین سبب بـــــــرای جلب توجه آنها بطرف خود مواد غذایی ومحل زیست را در اختیار آنها قرار میدهد .بدین ترتیب مفاد زیادی ازجنگل ها بدست می آید.