آرشیف

2015-1-17

علاوالدین محمدی

نـقـش ژونالیزم در رونــــد دموکراسی

 
 
اما اکنون می خواهم نکات چند پیرامون نقش ژورنالیزم درراه تحقق دمکراسی درکشور به عرض برسانم.
ژورنالیزم و مطبوعات برای بار نخست به طور کتبی و چاپی راه خود را در فرایند زنده گی بشریت گشوده است. در جوامع مدرن و پیشرفته امروزی بدون شک نیاز وسیع برای کسب اطلاعات احساس می شود.
– تاریخ جوامع بشری نشان میدهد انسانها همواره بر رشد ،انکشاف ، ترقی و تمدن در تلاش و مبارزه بوده اند. ایجاد جوامع مردم سالار و دموکرات در تاریخ نمایا نگر مبارزات برای اعاده حق و حقوق شان توام در پهلوی سایر فاکت ها با سیر ژورنالیزم همگام بوده است.
– کشورهای بنیان گذار مکتب دموکراسی خود نیز بدین باور بودند مشارکت مردم از طریق ایجاد رژیم مردم سالار با پیشکش نمودن آزادی بیان و مطبوعات آزاد ممکن ومیسر است. با استفاده از ژورنالیزم قوی در پرتو آزادی بیان رژیم دموکراسی در جامعه تحقق یافته و مردم از اینطریق با مشاورت و طرح های سالم نظام سیاسی ، ساختار جامعه دموکراسی راه را سریعتر نموده و در پیوند با این چنین رژیم حاکمیت مردم را به کرسی مینشاند.
– مردم از نظر عاطفی به رسانه پیوند دارند ، میزان این پیوند را میتوان به عنوان یک گرایش پایدار با استفاده عملی آن ها که با رسانه ها همبستگی دارد اندازه گیری نمود که وابستگی رسانه ها در کل خود شکل هوا خواهی است که به نحو خاص در پیوند با رسانه های قوی و مطبوعات کثرت گرا در تعامل می باشد.
– بدون ژورنالیزم ، مطبوعات قوی آزادی بیان، ما هرگز به دموکراسی رسیده نمی توانیم زیرا رکن اساسی همچو جوامع را آزادی بیان تشکیل می دهد، ارزش های مربوط به میزان رشد دموکراسی در یک جامعه را میتوان با میزان رشد ژورنالیزم و رسانه های ان تعین نمود.
-. برد دموکراسی در یک کشور در اصل بررشد مستمر مطبوعات و ژورنالیزم آن کشور وابسته است
– ژورنالیزم را میتوان یک مکتب اساسی و اجتماعی نامید که بواسطه دست اندرکاران آن اطلاع رسانی و اطلاعات جاری روز به سطح ملی و بین المللی در قالب و اشکال مختلف گرامر های ژورنالیستی ترتیب و به آگاهی افکار عامه از طریق رسانه ها رسانیده میشود، فراموش نباید کرد که نظریه پردازی های نا سالم و مغشوش ساختن افکار عامه را از پروپاگند جمعی به دور نگهباید داشت.  
 – رسانه ها به عنوان چهارمین قوه همواره تلاش بر این دارند تا نقش مردم را و صدای مردم را در ساختار نظام سیاسی متحد به دموکراسی برجسته ساخته و ناظر به اعمال قوه سه گانه از طریق اطلاع دهی سالم وسازنده در اطلاع رسانی واقعی باشند.
– ژورنالیستان نظریات مردم را برای بهبود و رشد جامعه مترقی و دموکرات انعکاس داده و از اینطریق با استفاده از آزادی بیان مصدر خدمت به جامعه و مردم خود می گردند.
– در کشور خود ما افغانستان ما نمی توانیم بگویم که ما مطبوعات آزاد نداریم زیرابا وجود کم و کاستی ها ، موانع و مشکلات که به سر راه ژورنالیستان ما قرار دارد حضور مطبوعات آزاد و کثرت گرا قابل لمس و مطرح است. گر چند گاه و ناگاه رسانه های آزاد مورد پیگرد قوه سه گانه و آنانیکه هنوز بی مسوءلیت تفنگ به دوش دارند قرار میکیرد اما با آنهم ما از فعالیت های مطبوعاتی ژورنالیستان کشور نمیتوانیم چشم پوشی نمایم.
– مطبوعات امروزین ما بحیث یک نهاد جامعۀ مدنی قوی همگام با کاروان زمان برای تحقق دموکراسی دارد مردم و کشور ما را بطرف جامعه ورفعاء مردم سالار میکشاند. ما از جامعۀ جهانی بخصوص نهاد ها واشخاصی مانند داکتر رهین، عبدالحمید مبارز، رهنورد زریاب،فاضل سانچاره کی و غبره که قانون مطبوعات را تدوین نمودند و مطبوعات آزاد ما را تا همین اکنون همکاری می نمایند و برای رشد و تقویه آن ما را یاری میرسانند اظهار سپاس مینمایم ، که تا همین اکنون در جهت آموزش و پرورش ژورنالیستان جوان با ایجاد کورس های طویل المدت و کوتاه مدت در پهلوی فاکولته های ژورنالیزم ما سهم داشته و صدها ژورنالیستان حرفوی و مسلکی را به جامعه تقدیم نمودند.
– در نتیجه ما بدین باور هستیم که پیوند دموکراسی با ژورنالیزم بخاطر ارتقاء جوامع امروزی و نظام مردم سالاری از هم گسست ناپذیر است که باید از آزادی بیان و رسانه های قوی و ژورنالیزم در سراسر دنیا بخاطر تحکیم نظام دموکراسی حمایه صورت گیرد.
– ژورنالیستان در سراسر دنیا مورد حمایت و پشتیبانی نهاد های جامعۀ مدنی قرار بگیرند از ممانعت در فرا راه کاری آنها جداً جلو گیری صورد گیرد. در اخیر باید اضافه نمود که سازماندهی و راه اندازی کنفرانس های بین المللی و نشست ژورنالیستان از قاره های مختلف تبادل تجارب ، افکار و نظریات شان و معلومات پیرامون وضعیت مطبوعات کشور های شان در راه تقویۀ ژورنالیزم بسیار موثر است با رشد رسانه های الکترونیکی و انکشاف ساینس و تخنیک امروزی و مدرنیزه شدن جوامع جهان دارد بطرف دهکده شدن میرود چه خوب است که ما بنام بشریت و بنام انسان بدون در نظر داشت رنگ، لسان و نژاد بخاطر صلح و امنیت و نجات انسانها از ظلم و بیداد قدم و قلم بزنیم و رسالت مانرا برای نسل های بعدی بخاطر زنده گی امن و مرفه و بخصوص در جوامع عقب مانده بهتر و بیشتر انجام بدهیم از تجارب همدیگر بیاموزیم و در تبادل تجارب مان به اندوخته های مسلکی و فرهنگی مان از طریق حرفۀ ژورنالیزم افزوده و خشونت را از کرۀ زمین محو ساخته و بنام انسان و انسانیت کار و تلاش مینمایم.