آرشیف

2014-12-12

الحاج سید محمد رفیق نادم

نـــوای صــلـــح

بـه جنگ افـروزی ای فـرد بـد اخـتـــر            فشاندی عـالـم را خـاک بـر سـر
بـسا گـل غـنـچــه هــای نــو شـگـفـتـه             بدست جور و ظـلمت گشته پرپر
بهرجا فـتـنـه بـر پـا کردنـت چـیـسـت             چـرا انـگـشـت می کوبی بهر در
زهر کشـور زحـرصت نفـع خـواهـی             بـمـیـدان طـمـع آخـر دهــی ســر
شـوی پامـال عجـب و خـود سری ها              نـهی پـایـت اگـر از ایـن فــراتـر
همی خواهی ز حـرص از جاده زور             مطـیـع خـود کـنـی هـم بـحر وبر
ازیــن بـحــر عــظـیــم پــر طــلاتــم              نخـواهد شد نصیبت لعل و گوهر
بـشـر از حـق بـهـبـود و حـیات است              نـخـواهـد بــرده گـی زور و زر
رها کن دامن خـلـق از چـنـین وضع             ازیـن عـزم کـثـیـفـت زود بـگـذر
شــود بــازار اســتــعــمـــار کــاســد             بـزور و بـازوی سـر بـازو افسر
نـدای صـلـح و امـر عـاقــبــت ســاز             طنین انداخت در گـیـتـی سراسر
نـکـرده گـر بـجـنـگ افـسر وز تاثیر             کـه گوش حق نـیوش او بـود کـر
نـدای صـلـح (نــادم) چــون کـبـوتــر
بــه گـیــتــی بـهـر آرامـش زنــد پــر