آرشیف

2016-6-16

عبدالحمید شریفی

نـــفــریـــن یـک مـلــــت

ای خصم دون جنازه تان در قطار باد
تابوت ها به شانه تان  بیشمار     باد

آتش زنید به خانه همسایه  روز وشب
هرروز تان سیاه تر از شام  تار باد

نفرین وآه ملت مظلوم نثار تان
این ارتش و سپاه شما  شرمسار  باد

باغ وبهار ازدل این خاک رخت بست
این نخلهای باغ شما  چوب دار باد

خون است وانفجار همه هدیه شما
خواهم به کوچه کوچه  تان انتحار باد

ای نسل خون وآتش وای بانیان شر
آتش به خانه های شما پایدار باد

تا مادران تان زدل ما خبر شود
اندر عزای مرگ شما سوگوار باد

دایم به اشک وناله وماتم بسر برید
یعنی که شهرتان همه سنگ مزار باد

ای روبهان بیشه (پنجاب) هشدار:
اندر کنام شیر روبها ن شکار باد

این ملت شهید به پا ایستاده است
آری ( شریفی) قامت شان استوار باد