آرشیف

2015-1-20

فضل الحق نجات

نــــو اندیشان مـــا کــــج میاندیشند

 

  
انقلاب اسلامی افغانستان در زمان به اوج وعظمت خود رسید  که بخش فر هنگی ودید سیاسی آن به پخته گی لازم یک انقلاب ویک تحول مثبت در اذهان عامه وجامعه کم سواد  ما جاه گزین نشده بود . مردم دین دوست عاشیق بوطن افغانستان بحکم عقیده وایمان خودها جهادرا امر خدا وآزادی وطن را یک وجیبه ودینی و ملی دانسته یک بسیج ملی ویک حرکت روحانی را به راه انداختند .که از بدوی آغازین جهاد شکست روسیه تجاوزگر در همه سا حات ملی وبین المللی مشهود بود .اما بد بختانه که دراین کارزار وشرائیط بد محیطی رهبری انقلاب مجبور به ترک وطن وهجرت به بسوی ملک که نباید به آنجاه میرفتند مهاجر شدند در این هنگامهامپر یالزم غرب که مصرف کننده بودوجه کلان در سطح بین المللی بود تا پکت ورشورا به شکت مواجه نماید وارد صحنه شد واز عدم آگاهی سیاسی مجاهدین باید بهره میگرفت با کشور میزبان که در حقیقت اهداف را از قبل در کشور ما در جستجوبود به تفاهم رسیده تا از یک طرف روسیه دوشمن دیرین خودرا محکوم به شکست واز سوی دیگر از ایجاد یک قدرت اسلامی درمنطقه جلوگری نماید مانع تاسیس نظام اسلامی در افغانستان گردد. در فرجام دسیسه کار گر افتاد وپاکستان از فرصت بدست آمده حد اعلی استفاده نمود در صدد ایجاد اخلال در صفوف جهاد وتنظیم سازی را روی دست گرفت رهبری جهاد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در منطقه وبه زعامت شاد روان آیت الله (خمینی )نیاموختند که چگونه به کار گری از نهاد های ملی وهمه جریانات سیاسی استفاده نموده بود تن به دسیسه های شیطانی غرب وپاکستان داده که تا امروز وطن ما در آتش نفاق میسوزد وامروز هم کشور ویرانه ما رو بزوال در حال فروپاشی بسر میبرد از انقلاب اسلامی تنها فائیده که نصیب مردم دیانت دوست ما گردید تنها آگاهی از قضایا ی روز وفهم کامل مراوات بین المللی است وبس اما بد بختانه امروز هم دولت مداران بی انصاف وزعمای سیاسی ساخته شده وآراسته شده به زیور بیرونی ها به مردم کمتر توجه دارند از مردم واز نیت پاک مردم استفاده ناجائیز مینمایند امروز هم نواندیشان ما کج میاندیشند وبا مردم غیر متجانس برخورد دارند طوریکه شما در جریان هستید سیاسیون ما از طریق رسانه های صوتی .تلویزیون ها چیز های را  به بحث میگرند که بسیار دلچسپ وعوام فریبانه است مثلا زمانی فردی چنان دلسوز وغمخوار مردم در رسانه  هاظاهر ومسائیل را از طریق رسانه ها به زبان میاورد که عده را مجذوب خود مینمایند تا وسیله را از نیروی مردم بخود جذب واهداف کاذب وچند روزه را دنبال نماینداما زمانی که به این پوف پتاف ها وبه وسیله مردم به قدرت میرسند دیگر نه آن آدم دلسوز است که در رسانه ها ظاهر ومدافع مردم بود این بلای است که نه تنها در کشور عمومیت دارد بلکه در سطوح مختلف ودر گوشه های تنگ وتاریک ودر مناطیق دور دست وجامعه کم سواد روستای این دغل بازی بیشتر ادامه داشته وادامه دارد سیاسیون ساخته گی باید این را درک داشته باشند که مردم دیانت شعار ما برابر بعقیده راسیخ که به دین وباورهای عقیدتی خود دارند این فرموده پیغمبر جلیل القدر اسلام را فراموش نمینمایند که چنین در فشانی داشته است مسلمان از یک سوراخ دودفعه گزیده نمیشود واز سوی هم مردم ما از نشست وبرخواست های متمادی وسیروسفر های که در مناطیق مختلف کشور داشتند آگاهی های لازم کسب نموده اند ودیگر قول قرار های کاذب را در بوته آزمون قرار میدهند وفریب دغل بازی هارا کمتر قبول مینمایند . در ولایت غور این بازی همانطوری که در سطح کشور وجود داشته وجود دارد ما شاهد حرکات منفی عده فریب کار ودغل باز بوده ایم چنانچه گاه گاهی از باور های مردم استفاده های غیر اصولی وغیر منطقی صورت گرفته که خیلی آسیب در پیکر وحدت ملی مردم وارد نموده است همه شاهدیم نهاد های مدنی جوانا ن ونوجوانان در دیار غور از گوشه گوشه های این ولایت عقب مانده در مراکز تعلیمی ودر مداریس کنار هم به درس و تعلیم مشغول ودر عین زمان حوادث روی داد ها بیعدالتی ها وحق تلفی های ارباب عمل را دنبال وبه بیچاره گی ودرمانده گی مردم اشک ریخته وگاهی هم در مجالس ومحافل رسمی وغیر رسمی اعمال اربابان دغل باز وفریب کار را نکوهش وعلیه شان اعلان موضع نموده سخنرانی ها ویا از طریق رسانه در روشن گری اذهان عامه نقش واصالت خودرا ادا مینمایند که حکام تبه کار محیط ومحل در هراس افتیده در پی چاره جوی وبه منظور حفظ  قدرت چند روزه دست بعمل شده واز خط منحط نفاق گذشته استفاده نموده تحت نام سمت وسووقبیله گرای های ناکام قدیم استفاده مینمایند وتلاش میکنند تا جوانان را بار دیگر به نفاق خانه بر انداز بار دیگر سوق وبقای خود را حفظ نمایند که نظر به وجدان پاک که جوانان دارند این دام شیطانی شان گاهی اثرات منفی را ببار میاورد چنانچه چند قبل مجلس به دفاع از ارباب عمل در ولایت غور در یکی از هوتل های شهر چغچران(فروزکوه)توسط عده از جوانان پاک طینت محل صورت گرفت که واقعا تاسف برانگیز است جوانان همان طور که لقب ونام دارند بیشتر از موی سفیدان قدیمی ذهن وضمیر روشن پاک دارند باید به دقت بیشتر وبا وحدت واتحاد فشرده تر در قضایای روز وماحول ودر مردم شناسی وجامع شناسی جدیت خوب تر نشان دهند تا بتوانند با تبانی ومعیتی یک دیگر دفع بلا از مردم خود کرده بتوانند وهرگاه باز گوش به ما وامثال ما که وطن ومحیط وخاصتا ولایت غور را به آتش نفاق سوخته ایم واین یک عادت جبلی به مردم قدیم گردیده است بدهند در حقیقت که راه کج وبه کج اندیشی ما غرق خواهند شد که نه بخود ونه هم به وطن ومحیط ونه هم به خانه واولاد خود کار موثر راانجام داده میتوانند چنانچه خود جوانان ما شاهد اند که هشت نفر وکیل ونماینده که از جنس آلوده قدیم شان به هر نحو شده در پارلمان کشور به رای ما وایشان جاه گرفتند یکی به دیگر نزدیک نه بلکه دورو دورتر میشوند که نه بخود ونه هم بمردم کار که شائیسته مردم است انجام داده نتوانستند این وضعیت خدا نا خواسته اگر دربین جوانان نیز رخنه واثر بخش افتد مردم غور به بلای که مبتلا گردیده اند تا آخیر باقی خواند ماند  .