آرشیف

2014-12-28

داکتر عزیز فاریابی

نــــقـش تبسم

 

نمونه از شعر های شادروان استاد سید محمد "دروگر " از کتاب (گلزمین وفا)

تا شمع رخ انجمن آرای تو دیدم 
در پر تو آن نور چو پروانه تپیدم

از بسکه بود جلوۀ قدش چمن آرا
با شوق شتا بنده به آغو ش کشیدم

از باغ تمنا گل شاداب وفا را 
با جلو ۀ مخصوص نگاهش بگزیدم

دل بود اسیر غم دوران ، چو غزالان
صد شکر از این حلقۀ گرداب رمیدم

از فیض دم پاک شفا بخش طرب زا
چون غنچه بسی خرم و شاداب دمیدم 

شد تازه مشامم چو گل روضۀ رضوان
از نکهت جان بخش که دوشینه شمیدم

مطرب به دلم تاب طربداد نوا را
پا کوب وغزل خوان به نوایش گرویدم

صد مژده و اسرار موافق به زمانه 
با گوش دل از لعل خموشش بشیندم

چون نقش تبسم به لب و لعل شکر بار
گل کرد "دروگر " منش آهسته بچیدم .

از کتاب ( گلزمین )

*****