آرشیف

2016-6-11

نصیراحمد آژند

نـــــه اینکه از غور است!!

حکومت با گزینش هیچ مهره جای جناب حبیبی "غوری"را پر کرده نمیتواند، جناب حبیبی اهل ابتکار و عمل وشخص بی کبر ومهربان بود که مدت ها توانیست به خوبی ریاست تنظیف وبیش از چهار هزار کاریگر این اداره را با اندکترین امکانات مدیریت کند وآبروی باشد برای اداره مافیایی شهرداری کابل.
چندین جلد کتاب در مورد محیط زیست ومشکلات شهری  بویژه شهرکابل نوشت، به بیش از ده  کشور بخاطر کسب تجارب تنظیفی سفرنمود و طرح چندین صفحه برای بیرون رفت کابل از وضعیت جاری آماده کرد و به ریس جمهور سپرد،تا حداقل اداره که همه چیز آن از صفرشروع شده بود رونق بیگیرد وبه پا استاده شود.
دراکثریت برنامه های تلویزیونی اشتراک فعالانه داشت واز حق کاریگرتنظیف به خوبی دفاع کرد؛مشکلات شهر وشهروندان کابل را با جرات بیان کرد و راه حل پیشنهاد نمود.
هرچند دراین مملکت همه چیز بر مبنای روابط وسلیقه ی رهبرنماها به بیش میرود،در این خراب آباد لیاقت وشایستگی بشیزی ارزش ندارد و همه چیز با محک قوم وقیبله قضاوت میشود واین معمول که شخصی از آدرس رهبرنمای فراشوتی بیاید و اداره را اشغال کند وهرچند چیزی حتا در  مورد مدیریت آن اداره  هم نداد جریان دارد.

اما باافتخار میتوان گفت:
جناب حبیبی غوری دراین مدت با افتخار توانست اداره تنظیف شهرکابل را بخوبی  مدیریت کند، سروسامان دهد وبدون هیچ لکه با افتخار کنار برود که این مایه فخر برای همه بویژه وجدان های پاک این مملکت وطیف روشنفکر این کشور.

من ادعای یکه تاز بودن جناب حبیبی" غوری " در کارهای تنظیفی شهر کابل ومدیریت زباله های آن را نمیکنم وایشان را جامع الکملات نیز نمیدانم ویقیبن دارم که وضعیت تنظیف شهر کابل بزودی همه را به فغان خواهد آورد، زمان پاسخ خواهد داد.
برای جناب غوری از خداوند متعال طول عمر وعزت بیشتر از الله متعال تمنا دارم.