آرشیف

2015-1-3

استاد فضل الحق فضل

نــــــوحه ها و نواهای یک مادر داغدیده در فراق فرزندش

شــهـــیـــد عــبــد الـلـطـیــف

شــهـــیـــد عــبــد الـلـطـیــف

بـرفـــــــتــی زیـن جهـا ن، جـا نـا ن مــا د ر
بـه غــمــهـــا مـبـتــلا شــــد جـا ن مـا د ر

بـهــــا ر آمــد گـلــستـا ن سبــزگـــرد یــد
نــیــا مــــد آ ن گـل شـــا د ا ن مــا د ر

تـو بـود ی نـخــل بـســتــآ ن ا مــیـــد م
الا ای سـنـــبــل و ریـحــا ن مــا د ر

بـه صـد مهــــر و مـحــبـت پـروریــد م
کـه د ا د م شـیـر ا ز پـسـتــان مــا د ر

چه شبــــهــا که نحـفــتــــم در فــرا قــت
بـه یــا د ت ای گـــل خــنــدان مــا د ر

مگــس تا نـیــش در رخساره بــرد ی
خـلــیــدی خـنـجـــری بـر جـا ن مـا د ر

غــذا د ا د م تــو را هــر گاه و بـیـگـا ه
جــــد ا تــا کـــرد م ا ز پسـتـان مــا د ر

گرفــتــم دست تـو گــفـتــم قــــد م زن
که گــردی خـود کـفــا ای جـا ن مــا د ر

تـرا تـا یــا د داد م حــر ف و گـفـتـا ر
بـه لـبـخـنـــد ای مــه تا بــا ن مــا د ر

انـیـس وهـــمــــد م ایــــا م د شــــوا ر
بـهــر دردی شـــدی درمــــان مــا د ر

قـــد سـروت به بـوستـان تــا بــر آ مـــد
بـشـــد روشـــن یـقـیـن چشـمــا ن مــا د ر

تو شــــوقــــــی بــودی و ذوق دل مــن
به بـا غ د ل گــل خـنـــد ا ن مــا د ر

بـه د ریــا رفـتـه ای لــــــوء لـــــوء لالا
فــتــا د ه لــــرزه ا نــد ر جــا ن مـــا د ر

دلــــــم بــردی و چشمـــم کـردی کــم نـور
نــگــــر بـــر د یــــد ۀ گـــریــا ن مـــا د ر

امـــیــد ا ز دیــــد ن د نـــیـــا بـریـــــد م
بـه خـوابـــم رخ نـمــا مـهـمــا ن مــا د ر

بـکــن شـا د م به صحـبـت هـای شیریــن
بـخـوان ا ی بلـــبـــل خـوشخـــوان مـا د ر

چـه ســا زد مـــا د ر غـــمــــد یـــد ۀ تـو
به چـــشـــم تـــر د ل بــریـا ن مـا د ر

رفــیــقـا ن رهــســپــا ر صــنـــف و مکــتـب 
بــیـــا ا ی بـلـــبـــــل بـســـتـــا ن مــا د ر

تـــرا استـــا د هــا د ر انـــتــظــار ا نــــد
بـــرو ا ی بـچــۀ د ر س خــوا ن مــا د ر

مــگـــر رفـــتــی به جــا یـی که نــیــا یـی
د یـگــر در خــا نه ای سـلـطــــا ن مـا د ر
 

روانت شاد و قـبـرت نور باران باد !