آرشیف

2016-8-22

ف. بری

نــــــوای آزاده گــــــان

سال روز استقلال میهن   بر همه وطنداران شریف وبا احساس، صادق  ووطندوست ما مبارک باد
افتخار به رزمند گان واقعی راه آزادی و استقلال وطن محبوب ما
 

افتخارما زبون دروصف هرنادان شده
درعزای این وطن هردیدهء گریان شده

شاه امان الله نمــــاد وفخراستقلال ما
حرمت و اعزاز او در پردهء نسیان شده

ملت افغان علمــــــدار رهء آزاده گان
رزم اوبرضد انگلیس ثبت دراذهان شده

سربلند بوداین وطن درحفظ استقلال خود
بینوا اکنـــون زدست ابله و نادان شده

دزد ومزدورودغا امروزبا خیره سری
قهرمانان جهــــاد بر مردم حیران شده

قهرمان خود گزیده خود ستا و بی حیا
خار چشم مردم پردرد این سامان شده

میکنند احیا نام دزد و خاین با اعزاز
چون تنی غارتگران برمسند فرمان شده

راستین فرزند این خاک می ستیزد باریا
با چراغ  علم وتنویر خنجر عریان شده

 بــرق آزادی درخشد درادای مردوزن
ظلمـــت شب ازتلآّلوء صبا لرزان شده

غیرت وافغانیت درخون افغان است بری
این موهبت از ازل درقسمت افغان شده