آرشیف

2015-1-14

محمد ناصر نصرت

نـــــــوروز در افـغــانستان

 
 
نوروز درافغانستان هرسال بصورت خوب تجلیل میگردد درولایت بلخ ومرکز آن مزارشریف هنوز به همان رسوم پیشین برگذارمیشود درروزهای اول سال همه دشت های بلخ ودیواروپشت بام های گلی آن پر از لاله میروید این گل فقط در بلخ افغانستان میروید وازاین روجشن نوروز وجشن گل سرخ هردوبه یک معنی بکارمیرود .
دراولین روزعید نوروزعلم مبارک علی (علیه السلام ) با مراسم خاص وباشکوهی درصبح آن روزبرافراشته میشود.
باافراشته شدن آن جشن نوروز نیزرسماً آغاز میشود وتا چهل شبانه روز ادامه دارد ودراین چهل شبانه روز حاجتمندان وبیماران لاعلاج درزیرهمین علم شفایافته اند مردم این سرزمین براین باوراند که اگر برافراشته شدن علم به آرامی وبدون لرزش وتوقف اززمین بلند شود سالی که درپیش است نیکوومیمون است.
ازآیین ورسم نوروزی درسرزمین بلخ میتوان به شستشوی فرش های خانه وپاک کردن تمام اجناس خانه پیش ازآمدن نوروز وانجام مسابقات مختلف از قبیل بزکشی ،شترجنگی ،شترسواری ،قوچ جنگی وکشتی خاص این منطقه اشاره نمود .
این روز را مردم درجهان روزمقدس درمقابل شب قدروشب برائت وبرخی عامل اتحاد وهمبستگی وحتی آن را سالروز تولد حضرت علی (علیه السلام) وتعیین ایشان به خلافت وسالروزازدواج ایشان با حضرت فاطمه (سلام الله علیها) دانسته اند.
قابل ذکر است نوروز درتمام ولایات افغانستان تجلیل میشود مردم با لباس های نو وبا فامیل شان درجاهای مختلف وطن خود به میله میروند نا گفته نگذاشت که ما هم باید این روز خجسته را با دوستان خود تجلیل کنیم .
 
 
با احترام محمدناصر(نصرت )