آرشیف

2015-3-2

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

نــــــــــــــی

نی "حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان": مصوبه تعدیل قانون رسانه های همگانی توسط ولسی جرگه را خلاف قانون اساسی دانسته و واکنش شدید خود را ضد آن ابراز میدارد:
نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان طرح مصوبه تعدیل قانون رسانه های همگانی توسط ولسی جرگه را خلاف قانون اساسی دانسته میگویند که اعضای کمیسیون فرهنگی، دینی، تحصیلات و معارف ولسی جرکه به ارزش های آزادی بیان معتقد نبوده و ناآگاهانه اقدام به تصویب این مصوبه نموده اند.
آقای خلوتگر، رییس رجراییوی دفتر نی روزهای پیش در یک نشست خبری گفت: نظر به ماده 34 قانون اساسی کشور آزادی بیان از هرگونه تعرض مصوون میباشد در حالیکه طی سالهای گذشته 65 درصد از خشونت ها علیه خبرنگاران از نشانی حکومت صورت گرفته است.
رییس اجراییوی نی، طرح قانون رسانه های همگانی با دادن صلاحیت رسیدگی به شکایات رسانه یی را به وزیر اطلاعات و فرهنگ نادرست خوانده، میگوید که ولسی جرگه با عجله در این قسمت تصمیم گرفته و این تصمیم خلاف تمام پرنسیب های جهانی میباشد.
همچنین نی از رییس جمهور خواست که این قانون را توشیح نکرده و به ستره محکمه برای بررسی های بیشتر بفرستد.
 …………………………………………………………………………………………………………………

ما در غور تعدیل قانون رسانه های همگانی را مغایر اصول و خلاف قانون اساسی کشور که آنهم توسط ولسی جرگه به تصویب رسیده است میدانیم. ازینکه ولسی جرگه باورش را نسبت به قانون اساسی کشور در تعدیل این قانون از دست داده ما که در غور در تاریکی به سر میبریم مخالفت شدید مانرا با مصوبه ی شورای ملی اعلان مینماییم و از آقای غنی که در غور با ما دست دوستی داده بودند آرزومیبریم تا یکبار دیگر با اجرای این مصوبه ما را در زندان ها زمین گیر نفرموده و وزیر محترم اطلاعات و فرهنگ در وزارتخانه اش دچار اشکال و مشکلات خود است، امیدواریم شمشیر رسانه ها را به دست ایشان نسپارند.
باتعارفات فراوان !
به نمایندگی از غور:

1  –  مبین
2  –  یعقوبیان فیروزکوهی
3  –  کوهین
4   –  گل رحمان فراز