آرشیف

2015-1-3

محمد صفر حقانی

نــــــــــــــــــــدای هموطـن

 

بیاای هموطن آبادسازیم

زمین خشکه راسیرآب سازیم

گل باغ چمن خشکیده از ترس

نفاق ودشمن بربادسازیم

اگرپشتون وتاجک وهزاره

دهیم دست وحدت برارسازیم

اگرازبک و ایماق وترکمن

همه باهم شویم این شارسازیم

ندیدیم روزآرامی دراینجا

دیگرجنگ بس بیائین صلح سازیم

همه آواره گشت درملک غربت

دهیم به آنهاخوش سازیم

به جای گله ها گل رانشانیم

همه دشت ودمن گلزارسازیم

بیاای هموطن باهم صداشیم

وطن باعلم وفرهنگ کارسازی

م حقانی گویدت ایدوست افغان

خشونت رازمیهن دورسازیم ‏