آرشیف

2015-12-9

مسعود حداد

نـــــــــــــــدا

هم صدایان با شما ها،همصدا گشتم کنون
در حریم عهد وپیمان ، جابجا گشتم کنون

درگستره ازمن نخواهید،جزعطوفت دوستان
در ندای حُب  ودوستی ،خود ندا گشتم کنون

زندگی برخاستن ،گستردن پر  درهواست
از زمین پایم گسست ،اندر هوا گشتم کنون

جستجوکردم چومنصور،خالق کون ومکان را
 آنچه یافتم در نتیجه ،خود خدا گشتم کنون

بر منِ ظلمت ستیز ،تبریک گوئید دوستان
از خدای جهل وظلمت ،چون جدا گشتم کنون

 اتهام ِ کفر والحاد ،  از وجودم  دور باد
زانکه من ازمن گذشتم،بین ما گشتم کنون

مسعود حداد
9 دسامبر 2015