آرشیف

2015-1-25

عبدالواحید رفیعی

نـــــــــــــرخ اختطاف

برخلاف ديگر اجناسي كه اين روزها با صعود سرسام آوري نرخ آن بالا ميرود اما عده اي ازكارشناسان اقتصادي خبرداده اند كه نرخ " سر" به كلي كاهش يافته است وعنقريب ازنرخ كاه پايين تربيايد .

نرخ سركه منظورهمان "سرِ"بي سامان آدمي ميباشد ، به دنبال آن روبه كاهش گذاشته كه ازمدتي به اين طرف آماراختطاف ها روند تصاعدي به خود گرفته است . به گفته كارشناسان، افزایش اختطاف ارتباط مستقيم به كاهش نرخ سردارد . به گفته ي يك تن ازكارشناسان اموراختطاف ، دردوسال اخيرنرخ اختطاف هرچه بالا رفته به همان نسبت نرخ سركاهش يافته است . دراين ارتباط نظريك تن ازاختطاف گران محترم را گرفتيم كه چنين اظهارداشت :" وضعيت خيلي خرابه برارجان ، سه سال قبل وقتي ما يك تاجررا اختطاف ميكرديم ،  درشهرغوغا ميشد ، شهربه هم ميريخت ونيروهاي امنيتي به جوش وخروش ميافتادند ، درآن زمان نرخ روزدربدل رهايي جنس حداقل 500 هزار تا يك مليون دالر بود ، بعلاوه اينكه والي وقوماندان شهربه عذروزاري به پاي ما ميفتادند ،  ولي اين روزها وقتي يك اختطاف روي ميدهد اصلا كسي خودش را نمي خارند ، به كاسبي ما خيلي ضربه وارد آمده است ، قيمت ها به 30 هزار و حتي به ده هزارپايين آمده است "  وي درجواب اين سوال كه علت كاهش "نرخ سر"چيست؟ چنين گفت :" دست زياد شده برار جان ، درهركاروكسبي كه دست زياد شد ارزش كارميايه پايين . سه سال قبل ما دركل شهريكي دوتا اختطاف گرمعروف داشتيم ، ولي حالا درهركوچه چندين اختطاف گرسبزشده ، شما ميتوانيد هرلحظه شاهد يك اختطاف باشيد . …."

وي ضمن ابرازنارضايتي ازاين وضع ادامه داد :"علت ديگرش خورده اختطاف است ، ما درآن زمان مثلا كسي رااختطاف ميكرديم كه چند دالری ميارزيد ،ولي حالا دونفرسركوچه باهم تصميم ميگيرند كه اختطاف كنند، بقال سرکوچه را اختطاف میکنند ، هركس وناكسي را اختطاف ميكنند ، نه نظمي نه برنامه اي . درآن زمان ما وقتي ميخواستيم اختطاف كنيم ، حداقل يك ماه تا دوماه روي پروژه كارميكرديم ، با ارگانهاي مختلف هماهنگ ميكرديم ، بعد نفررا بارمیزدیم ، ولی حالانه… " وي درجواب اين سوال كه چه درخواستي ازدولت دارند چنين گفت : " ما ازنيروهاي امنيتي خواهشي كه داريم اينه كه اختطاف گراني را كه نميشناسند حق فعاليت ندهند ،جلوشه بگیرند ، اين به اقتصاد كشورضررميرساند ، به اعتبارنيروهاي امنيتي لطمه وارد ميكند وباعث بدنامي دولت ميشوند كه مثلا با دونفراختطاف گركوچك وارد معامله شود ، حالا ما كه جاي خود داريم ، مارا هم نيروهاي امنيتي ميشناسند هم مردم ميشناسند ، بخدا اين اختطاف هاي كوچك ضمن كه نرخ معامله را پايين آورده آبروي مارا هم برده " وي چنين ادامه ميدهد : " ماحالا وقتي كسي را ميبريم باوركنيد گاهي سرگردان ميمانيم كه به كي بگوييم ؟ به نيروهاي امنيتي زنگ ميزنيم كه ما اختطاف كرديم ميگوين اشباه گرفتي لالا !! به خانه اش خبربدين …ما تقصيررا به گردن نيروهاي امنيتي ميدانيم كه با خرده اختطاف گران واين بچه دزد ها مقابله نميكنند …."

وي ادامه داد :" بايد اين كارقانون مند شود ، به هركس وناكس اجازه فعاليت داده نشود "

واقعا چرا اين روزها اختطاف درشهرافزايش يافته است ؟ اين سوال را بازبايك تن ازاختطاف گران معروف شهركه نخواست نامش فاش شود ، درميان گذاشتيم وي علت افزايش اختطاف را چنين بيان داشتند :" بسيارروشن است برارجان ، دراين كارامنيت شغلي وجود دارد ،كاسبي بي درد سري است برار جان ،  مثلا اگريك آفتابه لگن بدزدي ممكن دستگيرشوي ونامت هم به عنوان دزد سرزبان ها ميفتد ، ازتلويزون هم تصويرت نشان داده ميشود وهزاررقم رسوايي ديگه ،ولي دركاراختطاف هم اعتباراست وهم امنيت ، ممكن ازهمين طريق يك روزي وكيل يا وزير يا حتي شاروال شوي . دويما، دراين كارمعامله پرسودي دارد ، ميدانيد ، درمعامله ي كه يك طرفش دولت باشد سود فراواني موجود است . ديگراينكه اين كارامنيت شغلي دارد ، مثلا كسي كه قالين فروشي داره يا فوقش طلا فروشي داره ، اولا كه ممكن اين مواد دزدي شود درثاني ممكن يك روزي درطي يك مظاهره اي غارت شود ویا به آتش كشيده شود . ديگرنه ، كم ازكمش مجبوري به دولت ماليه بدي ،ولي جنس اختطاف شده را نه كسي آتش ميزند ، نه كسي دزدي ميكند، نه مجبوري ماليه بدي ،مهمتراينكه معامله به نقد است ،تاحالاهيچ اختطاف  به نسيه معامله نشده است " وي دربيان مزاياي اين شغل چنين ادامه داد :"  ديگه اينكه درپايان كارامنيت تو تضمين ميشود ، مثلا به طرف ودولت ميگوييد اين هم جنست صحيح وسالم اگربعد ازين مثلا دماغ من خون شد مقصر تو هستي ….. دولت با اين تعهد براي ابد امنيت تورا تضمين ميكند "

درهمين حال گروهي ازكسبه كاران ديگركه درراستاي تجارت با سروجان آدم داد وستد ميكنند نيز ازاين وضعيت ضررمند شده شاكي اند . يك تن از"قروتك" هاي معروف كه دركارسروجان مشغول است ، ضمن شكايت ازپايين آمدن قيمت آدمي چنين گفت : " به طورمثال، سال گذشته يك نفركه بابرادرش سرمسئله ارث دعوي وجنجال داشت ، به من پيشنهاد داد كه برادرم را بكش به تو 50 هزار ميدهم ، ولي ما قبول نكرديم و100هزار خواستيم ، حالا با گذشت يك سال برادراوهنوززنده است وما اين دفعه كه مراجعه كرديم ، به طرف پيشنهاد داديم ؛ برادرت را دربدل 30000 ميكشيم ، ولي او قبول نكرد وگفت؛"  تو كجايي كاري برارجان ، نرخ روز دورو بر10000 هزار است !!!"

قابل ذكراست كه حرفه ي اختطاف ازمدتِ چند سال به اين طرف به شدت رونق گرفته است و روزانه ميليونها دالردرجريان اين حرفه دركشوررد وبدل ميشود وگفته ميشود بعد ازترياك مهمترين تجارت درسطح كشورمحسوب ميشود .