آرشیف

2014-12-27

mhadad

نــــــــــــالۀ زن

 

نالۀ زن

 

خواستم بنویسم 
قلمم را شکستند
خواستم بسرایم 
حنجره ام را بستند
اینها کی هستند؟
خواستم پرواز کنم
در دیار دیگری 
با چنگ ونی آغاز کنم 
بر مزار دیگری
واما
برآشیانم خزیدند
پر وبالم دریدند
کی هستند و کی بودند؟
زپروازم هراسیده 
در قفسم نمودند.
پیرو چه آئین اند؟
امت کدام دین اند؟
برای شکار من 
هرلحظه در کمین اند
زمن جز این ندانندو
ناقص العقلم خوانند
زمان ازمن بدزدند 
وخود ننگ زمان اند.
اینها کی هستند؟
هرکی هستند
هرچه هستند 
ولی موجود پست اند.

مسعود حداد
21 اگست 2013