آرشیف

2015-1-22

غلام ربانی دهزاد غوری

نـــــــــداي مسلمـان

دلـم زبـيـدادي هـاي زمـانـه بسي در تـنـگ است
غـريــق بـحـرحـــوادث وشـكـارنـهـنـــگ اســـت

بـلـبـــل فـكـــرو بــكـــرر مـــا آزاد پــــر نـمـيـزند
امـيـال و آرزوي ما، بـيخـردان را درچنگ است

چــون بـود روزگـار ما كه چنين گشت اي عزيز
هرجاكه ملك ماست،سراسر غارت وجنگ است

پـيـمـــان دوسـتــي تـنـنــد ايـن دوشـمنان دين ما
بـيـــدار شـو كـه ايـن هـمـه فريب ونيرنگ است

رانـنـد تـانـك و بـلـدوزر، بر پـيـكـري پير و جوان
زخون طفل مسلمان، نـافـه اي زمين رنگ است

كـجـاسـت رهـبـران مـا، روشـنــــدلان فــاروقــي
كين حاميان عصرنو، اسلام را لكه اي ننگ است