آرشیف

2014-12-26

غلام ربانی هدفمند

نـــــــــام بــابـــــــا !

 

 

به نظر من جعل تاریخ ، در تاریخ – امپراطوری غوری ها به شدّت محسوس است . از جملۀ جعلیات کلمۀ ( جهانسوز ) است که سلطان علاوالدین حسین را به آن ملّقب کرده اند و نفاق و پاشیده گی های جامعۀ ما . هر چند شاعر نیستم امّا کلمات ذیل را در اوایل سال 1389 در همین باب ردیف کرده ام و از شما خوانندۀ محترم آرزو مندم تا نظر خویش را در مورد واقع بینانه ابراز نمایید . اگر به بیراهه قدم گذاشته باشم ، به من رعایت نکن! و اگر تاریخ نویسان کج و کور قضاوت نموده اند باز هم قابل نقد و ارزیابی اند .

 
 
بیایید تا وطن را دست گیریم
اعم ازمرد و زن ، یاطفل و پیریم
بهم سازیم وسازیم خانۀ خویش
اگراُمی و خوانا و دبیریم
زمکر دلقکان ِ روی صحنه
به چشم دشمنان دایم حقیریم
ولیکن نام اجدادم به تاریخ
همی گوید که فرزندان شیریم
«علأالدین حسین» است نام «بابا»
ازین بیشتر«جهان سوزش» نگیریم
هویدا ،  چهرۀ جبّار تاریخ
زدستش تیشۀ تخریب گیریم
بشوییم چشم های کور تاریخ
اگرهمچون«غیاث» روشن ضمیریم
مقابل گرشویم حیله گران را
چو شیران در مصاف شان دلیریم
به دست دشمنان دام فریب است
مبادا این چنین ناکام بمیریم
کشیم ازعُمق دل آوای آزاد
به دام جهل ما تا کَی اسیریم؟!
اگرگامی به سوی حق گذاریم
بکن باورکه درتاریخ مِیرِیم