آرشیف

2014-12-31

شاهین خراسانی

نــــــــام افغـــان ننگ باشد برسرت

چیست افغان نالۀ زار و فغــــان
حاصلش رنج و عــذابی بیکــران
 
کیست افغان فاقد درک زمــــان
بیخبر از علــم ودانش در جهــان
 
من نگـویم خود بگفتی این چنین
گفتۀ کـــو نیست  در دیـوان دیــن
 
گـــفتی اول آیـــــدم افغـــانــیـت
بعــد هـــا می بایــدم اســلامیــت
 
صد هزاران سال بعدش لاجرم
در ضمــــیرم آورم انســــانــــیت
 
شرم بادت با چنــین اندیشه ات
جهل و ظلمت را نمودی پیشه ات
 
خوش بگفت آن بلبل شیراز ما
آن ندیــم و مشفق و همـــراز ما
 
گفت ای اولاد آدم گــوش کـــن
جـرعۀ از جــم دانش نـوش کن
 
گـــرنباشد جـــوهر انســــانیت
فـــرق آدم چیست با حــیوانیت
 
اولــت انسان می بایــــد بُــدی
بعد از آن اســلام می باید شدی
 
قوم من ای تاجیک والا نـــژاد
ای نیا کانت روانش شــــاد بــاد
 
نام افغـــان ننگ باشد برسرت
تاقیامــــت جـــنگ آرد بـــردرت
 
بگــذر از افغــانی وافغــــانیت
گنج هـــــا داری تـو از انسانیت
 
نیستی افغان  ای روشن ضمیر
تاجـــیک هستی با تمدن ای خبـیر
 
حفـظ کـن هـویت اجداد خویش
تا نســازی بی بصر اولاد خویش
 
انتخاب ازدانشجو عظیم کامجو
مـــاه اپریل 2012 مـــیلادی