آرشیف

2015-1-8

عبدالقادر حيران غوري

نـــــدا مـلـــــت

کرزیا از بهر خدا هوشدارفهم کن تا که خطا نکنی 
مصونیت قضایی را با لشکر امریکا امضا نکنی

ملت را بد بخت تیم خود را بدو عالم رسوا نکنی 
ما را به زیر یوغ استعمار یهود و نصا را نکنی

لوی جرگه خود ساخته را بهانه و معما نکنی 
ملت آزاده افغان را بد نام درین دران دنیا نکنی

درین عصر زمان توطه ودسیسه را بر پا نکنی 
چهره سیاه دشمن را به این خاک سفید صفا نکنی

گلهای آزادی وطن را پژمرده امروز وفردا نکنی 
فوج صفاک ایرمن را در وطن ما جا بجا نکنی

خون شهیدان گلگون کفن را به دالر سودا نکنی 
آه وناله یتیم وبیوه را بلند به فلک وسما نکنی

از فطره خون بی گنا هان وطن بحر ودریا نکنی 
زین بیشتر به دشمنان بی حیا رحم ومدارا نکنی

باور به وعده های دورغین بارک اویما نکنی 
مارا ازین بیشتر پریشان حیران وبینوا نکنی

یوم پنحشنبه 23 عقرب 1392
عبدالقادر حیران غوری شهر فیروز کوه