آرشیف

2015-1-22

حفیظ الله صمیم

نــــا گفتنی هایکه باید گفته شود

 

روشن است که افغانستان از سه دهه به اینطرف در آتش جنگ میسوزد . اشتبا هات گذشته و حال دولت مردان شیرازه حکومت داری را از هم پاشانیده اند و برای دشمنان ملت افغانستان مجال تهاجم را معیا ساخته تا اینکه سرانجام بر این ملت مسکین و فقیر بشکل مر موز و پیچیده مداخله صورت گرفته و ارزش های انسانی ؛ اسلامی و معنوی مستقیم وغیر مستقیم زیر پا شده است و همچنان مردم ما و غیر نظامی ها در قرا و قصابات و قشلاق ها زیر بمباردمان ها و راکت باران های آنسوی مرز خورد و خمیر شده اند . واقعیت امر درین است که در کشاکش مبارزات سیاسی و ایجاد احزاب تازه تاسیس شده در افغانستان در یک جامعه که حد اقل فیصدی روشنفکران و تحصیل کرده ها قابل محاسبه نبوده و یک اقلیت نا چیز در جامعه مان قشر روشن جامعه بوده و اکثریت مطلق مردم که تعدادی زیاد شان بی خبر از سیاست بودند صرف گوش و هوش شان متوجه چند نفر انگشت شمار تحصیل کرده ها بوده و بد بختانه همین تحصیل کرده ها بدون اینکه جامعه و مردم شان را مطالعه نمایندو فرهنگ اسلامی و عنعنات مردمی و قومی را تحلیل و ارزیابی نمایند به شکل خیلی خشک و افراطی از آنسوی مرز ها الهام میگرفتند و بد بختانه تا حال بدون در نظر داشت حساسیت های دینی ؛ اسلامی و قومی از بیرون الهام میگیرند و نا خدا گاه وارد صحنه سیاسی شده و بخاطر تطبیق اهداف نا سنجش و نا آگاه شان مبارزه مینمودند و بیرق افتخار را نا خدا گاه و گاهی هم آگا هانه بشانه داشتند از آن تاریخ تا حال بیش از سی سال گذشته حال مردم آن زمان نیست که از همه چیز بیخبر باشند و بدون تحلیل و بر داشت کاری بنمایند زیرا تجارب دوران تلخ حضور نیرو های شوروی وقت در افغانستان به خاطره ها زنده است . گرچه تحرکات سیاسی و مبازرات انزمان چهره و شکل سیاسی را در افغانستان تغیر داده وبرای دشمنان افغانستان مجال داده شده تا به شکل لشکری و تهاجمی بر این ملت بیچاره تاخت و تاز نمایند و روی اهداف سیاسی و سازمانی شان کار نمایند از پاک دلی و اسلامیت مردم نجیب و از مجاهدین بر حق افغانستان بشکل انحرافی مطابق میل دشمن استفاده صورت گرفته و فرزندان اصیل و مسلمین افغانستان در دوران جهاد با تجارب کمی که داشتند دور از واقعیت های عینی جامعه قرار گرفته گاهی اگاهانه و گاهی غیر آگا هانه اب را به اسیاب دشمن ریختیم و نهال دشمنی و اختلاف را ابیاری نمودیم و دامنه دشمنی و اختلاف تا محیط خانواده های ما ریشه دوانیده و همچو موریانه ریشه های راستی و صداقت ؛ انسانیت و مردم داری دوستی و صمیمیت را موکیده و خشک نموده است . 
بلی هموطن عزیزو همشهری گرامی ؟
نهضت های اسلامی تنظیم های جهادی و احزاب و گروه هایکه در امر تحقق ارمان های شان مبارزه میکردند آنها نیز تجارب کافی و استقلالیت فکری کمتری داشتند و همیشه در هر محل و جای که بودند از بیگانه ها الهام میگرفتند زیرا این ملت مسلمان عقیده بر این بودند که اسلام مرز ندارد اما نمیدانستند که بعضآ کشور های اسلامی اهداف سیاسی داشتند و بیشتر به ارزش های کشور خود می اندیشیدند و فکر میکردند و در مبارزات شان به اصل منافع افغانی مان کمتر توجه نموده و منافع ملت مسلمان را غیر اگاهانه به دامن بیگانه ها ریختند 
و به اصطلاح عام حالا جلو ملت ازدست ما خطا خورده و تعین سرنوشت ملت مومین افغانستان به دست بیگانه ها افتید است وباید متذکر شد که بیسوادی و عدم درک واقعی از سیاست های جاری کشور و منطقه ما را به انحراف کشانیده و دچار چالش ها و مشکلات شدیم و این مشکلات تا کنون دامنگیر این ملت مجاهد و مسلمان افغانستان میباشد 
دشمنان مردم افغانستان از ان زمان تا حال از هیچگونه تخریب اقتصادی و تخریش ذهنی دریغ نکرده اند گاهی به قراءو قصبات و گاهی به ادارات و موسسات دولتی حمله. 
ور میشدند و از بم گذاری و انفجار پل و پلچک گرفته تا تخریب و سوختاندن مکاتب و مدارس وبه اتش کشانیدن کتب دینی و سوختاندن ( قران شریف ) ترور شخصیت های علمی و رهبران سیاسی و جهادی از نظرفرهنگی ؛ اجتماعی و اقتصادی بزرگترین ضربه را بر پیکر این ملت وارد نموده و سناریو آن سریال تا اکنون ادامه دارد بلی ؟ ملت غیور و با شهامت غور ؛ روشنفکران و سیا سیون گرامی ؛ عاشقان دین مبین اسلام و مجاهدین و فرزندان اصیل این خطه باستان غور ؟ 
خطاب به شما دارم و اشاره مینمایم که تجارب سی ساله جهاد و جنگ در افغانستان دوست ودوشمن را در داخل و خارخ افشاو معرفی نموده دیگر جای ندارد که باز هم بجان همدیگر بیفتیم و دیوانه وار همدیگر را بکوشیم و ببندیم و اسیر نمایم . حالا با منطق اسلامی و سیاسی باید تحلیل و ارزیابی نمایم و سوالات را مطرح و جوابات سالم و قناعت کننده ارایئه نمایم . 
سوال اینجاست که از پیروزی حکومت اسلامی افغانستان تا کنون اضافه از بیست سال گذشته و از حکومت نوین اسلامی که به بهای خون ملیونها مجاهد افغان و هزارن مهاجر بیچاره ملت افغانستان و توافق جامعه جهانی بوجود آمده اضافه ازبیست سال گذشته است و حضور قوت های ایساف و ناتو مبنی بر توافق بین المللی داخل افغانستان شده تا این ملت را از چنگال تروریزم بین المللی وگیرو گان گیران نجات دهند و فرزندان دلیر افغان این شیر مردان دوران جهاد و مقاومت؛ صفوف فشرده اردو ؛ پولیس ملی و امنیت ملی کشور مان افغانستان مصمم اند که ملت خود را ازین مصیبت ؛ مشکلات و چالش ها نجات داده و افغانستان ازاد ؛ آباد و شگو فان بوجود آوریم .
بلی ؟ مردم شریف و خدا پرست غور باستان ؟؟؟ امنیت و ارامش نعمت خداوندی وآسایش است نگذاریم بیشتر ازین ملت مان استعمال و لگد مال گردد . و از احساسات پاک اسلامی مان استفاده نا مشروع صورت گیرد این ملت ازاده را بیشتر به جان همدیگر بیندازند . حالا تجارب بیست ساله بعد از پیروزی جهاد و ایجاد دولت اسلامی داریم حا لا اگر به سر عقل بیایم که چرا این وطن را به دست خود خراب میکنیم بهتر خواهند بود همه مان با مشت های فولادین از دولت اسلامی و انتخابی خود حمایت نمایم دیگر نگویم که تو کی بودی و من کی هستم همه ما مسلمان و افغان هستیم دیگر اله دست بیگانه ها نشویم و از نظر سیاست مداران لازم است اجماع سیاسی را بوجود آوریم و همه یک دست و یک بازو راه نجات از بحران فعلی که حیات مان را تعدید میکند پیدا نمایم و در پرتو صلح و امنیت نفس راحت بکشیم فرزندان خود را تشویق نمایم تا در پهلوی قوت های نظامی قرار گیرند و از حیثیت و شرافت این ملت دفاع نموده و بر فرق دشمن مشت های فولادین وارد نمایند . حیله و نیرنگ دشمن بما و شما درس های جدید و تجارب آموزنده را بجا گذاشته و همه مان را از خواب بیدار ساخته ارزومندم دیگر اب را به اسیاب دشمن نریزیم مردانه و شجا عانه از حاکمیت ملی و از تمامیت ارضی مان دفاع و حراست نمایم

 

وسلام
حفیظ الله صمیم
چغچران 27 حمل 1392