آرشیف

2015-11-14

مسعود حداد

نـــدامـت کــــــن

محقق ! ازحقیقت دورگشتی
میان ملت ات منفور گشتی

ندیدی شعله ای مَوَاج مردم
ویا اینکه براستی کورگشتی؟

مگر آخوند تریاکی شدی تو
چرا ای جانور ناجور گشتی ؟

کنون با طالب هیچ فرقی نداری
اوگرماراست توهم زنبورگشتی

زمانی گفتی اشرف قاق روده
ولی اکنون به او مزدور گشتی

نگردی غرق به بحر تُف مردم
ندامت کن ،بگو مجبور گشتی

زهر چهارش یکی بر تو نمانَد
دلم سوزد چنین مهجور گشتی

مسعود حداد