آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

نـــالــــــــه

گر از رنج واندوه ، درد وناله نويسم
ازكدامين درو ديواراين خانه نويسم

 

ديو جنگ نگذاشت هيچ كجا آرام
ازرنج كدام يتيم ويتيم خانه نويسم

 

ازشكنج،آزارولت وكوب،ضرب وشتم
زكدام ظلم وستم،داغ وفانه نويسم

 

زدست جهالت ،زورگويي،جبروزور
ازكدام كرداروعمل وحشيانه نويسم

 

سالها ناامنى ، ويرانى و دربدرى 
زكدام دورو كنارمُلك ويرانه نويسم

 

آنقدردردو اندوه سراسرو بسياربُود
پايانى نه گرروزهاوهم شبانه نويسم

 

ازبس ديديم وحشت وبيم و هراس
زكدامين وحشت درين زمانه نويسم

 

دادووايلا هـيچگاه وهيچكس نشنيد
گر باعجزو تزرع مظلومانه نويسم

 

درين ملك نه چشم بينا،گوش شنوا
گر راست ودرست وعاقلانه نويسم

نه پيشواورهبر ونه منوربُودصادق
گرشرح سياستهاى رذيلانه نويسم

 

نه دولت شنود و نه هم رعيت جنبد
وگرصدهادفتروديوان ونامه نويسم

 

دبير، قلم برگل و سُنبل نتوان زد
همش دردوالم،غم وغمنامه نويسم

 

دبير٢٠١٤هالند