آرشیف

2014-12-11

غلام محمد نقشبندی

نــعـــت

خـــامـــــه انـــدروصــف احـمـــد زیـنـــت انــشــــاءگـــرفـــت
وصف مو«والیل » و رو«والشمس » و«والضحی » گرفت
 
آفـتــابــش کــرد طـلــوع طــاق کــســــرای کـــســـر کـــــــرد
زیــنـــــت داریــن او حــــی الله  «مـــا اوحــــی » گــــرفـــت
 
کـــلــــک مــــرواریــــد وارش شــمـشــیـــر «شــق الـقمر»
مــشــــق مـعــجـــز بـــا عـصــا وهــم یـد «بــیــضـا » گرفت
 
وصــف زیــبـــایــش قــــــرآن « احـــســـن التقویم» خــوانـد
اشـــرف الــخـــلــق زیـــب خـــود ازقــول « کـرمنا » گرفـت
 
جـــــبــــــــریـــــــل آمــــــد بــــه احــــمــــد بـا بـراق نـازنیـن
زیــنــــت مـــعـــــــراج « ســبـــحــان الـذی ا سرا ی گرفـت
 
افــتــخـــارالامــتـــــی چـــــون گـشـــت خــتـــم الـمـرسـلـین
پـیــشــــوا درمــرســلــیـــن در« مـسجـدالاقـصـی» گـرفــت
 
قــدســیـــان درعـــــرش درتــعـــظـــیــــــم احـــمــد بـــا ادب
حــــوروغــلـمـــان ایـن ادب در«جـنــت الـمـاوا ی »گرفـت
 
تـیـــه  تـــا طــوبـــی وســـدره رفـــت وجـبـریــل خسته شـد
جـبــریـیــل وامــانـــد واحــمــد « افـق الاعـلـی » گــرفــت
 
ســفــــر مــعــــراج ودعـــوت «قاب قوسین » مـطـلوبـش
جـرعـــه مـــی در دهــان ازاوج « اوادنــــی » گــــرفـــت
 
نـــوش بـــاد دعــــوت بــــه احــمـــد ثـمـر اخـلاص اوست
ســرداریــن قـلـــب او از قــــول « مــــارآی » گـــرفـــــت
 
قــطــــره عـــیـــنـیـن چــون بــاران « مـن الـمـعـصــرات»
ازبــهــــــرعـــصـــیــــان امــــت دســت خــود بــالا گــرفت
 
تــحــفــــهء صـــوم وصـــــلات و  رشــتــه حـبـل الـمـتـین
بــهــــر امـــت « وعـتـصـیـموا »«عروت  الوثقی» گرفت
 
یــار غــــار آن هــمـــدم  ومـشـفــق آن صــدیــق لــقــــب
خــبـــر مــعـــراج صـــدقـــــت رســــــــول الله گـــــرفــــت
 
خـــامــــه انــــدر نــعـــت شـــاه مـــرسـلـیـن ای نـقـشـبـند
در زنـــوک کــلــــک وخــــامــــه گـــوهـــر ولا گــــرفـــت