آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

نــدای عشـق

ای  آ فـتـا ب  عـشـق مـن و  نـور مـن و نــوای مـن
چـشـم و چـراغ جان مـن و صـیـت من  و صدای مـن
 
تا  نــور   پـر فروغ  تـو ا فـــروخــت  نــور عشـــق
فکـر و خـیـا ل روی تـو شـد  درد مـن  و د وای مـن
 
جـا نــم  فــدای  نـا م  تــو با د ا ! که  نا م  تـو است
ز یــب  و نـمـود  رونــق  عشق  مــن  و بقــا ی مـن
 
تا جـا م  چـشـــم   تو د ید م  به چـشــــم د ید عــشـق
گـفـتـم  که  کـوی تــوا سـت  کعـبه ُ مــن   دعا ی مـن
 
آ یــیـــن عشــــق  و  رســـم  صـداقـــت   وفــا  بـــود
صـد جـا ن  فــدای  حسـن  عـهــد  مـن  و فـا ی مــن
 
قـلــبـــم  شـکـا ر  نـا و ک  مــژگان  نا ز  تـو  ا سـت
دا نـی  یـقـیــن عــلا ج  درد  مــــن  و  شـــفــا ی مـن
 
پــروانه  وار در آتــش عشـق  تـو جـا ن هـمـیـد هـــم
فـکـــر و صــا ل  تـوا ســت  قـوت  مـن  و غـذای مـن
 
ا ی  پا د  شـاه  حســـن !  در ا قــلــیـــم  مـلــک  د ل
فـضــلــت  شــده  مـشـو ق عـهــد  مـن  و لــوای  مـن

 
 

استاد فضل الحق فضل 
چـغـچـران دیار فیـروز کـوه غــور میزان 1390
این پارچه به استقبال سـروده ُ  جوان زیبا نویس ،با استعداد و خوش ذوق غور  یعنی نـور چـشــمـم  عـبد الـقـهـار جان وفـا  زیر عنـوان نـدای عـا شــق که نهایت از سـوز واعـما ق  قلب شان سرچشمه گرفته بود  سـروده شـده است . آرزو مندم  ایشان با علاقمندی و پشـت کار وتلاش روز افـزون  ومساعدت وتشویق استادان ورزیده در آیندهُ بسیار نزدیک یک تن از قلم به دستان و فر هنگیان غور باستان وکشور عزیز شان شوند با عرض احترام وادب.