آرشیف

2014-12-26

رسول پویان

نــجـات میهن

 

ترک جنگ و جدل و فتنه و بیداد کنید
رحـم بـر مـردم بیچـاره و نـاشـاد کنید

فقر وبیکاری وامراض نشد چاره ولی
حال با جنگ وطـن را همه برباد کنید

کینه و نفـرت چـرکین به خندق ریزید
وحدت وعشق ومحبت دگرارشاد کنید

رأی مردم نبود بـر سـر چوکی و مقام
نظم و قانون در ایـن غمکده بنیاد کنید

خانه گرسوخت درآتشکدۀ جنگ ونفاق
دست در دست وطن را ز نو آباد کنید

هان با تیغ دو دم قلب غـزالان نـدریـد
تیـشـه بـر ریـشـۀ پـوسـیدۀ صـیاد کنید

ارگ شیرین نبودجلوه گر عشق و وفا
کوه بـه مژگان کنید، همت فرهاد کنید

روزگار سـتم و تفـرقـه دیگر بگذشت
اتّحــاد نـو و محکـم چــو فــولاد کنید

دسـت خـونین بشویید بـه دریـای کرم
صلح و شادی به فدای سر داماد کنید

زخم بردل نزنید با سخن زشت دیگر
مرهم بیت و غزل بر همه انشاد کنید

درس افـراط نگیریـد ز شیطان لعـین
عقل و تدبیر و تعادل دیگراستاد کنید

مردم از فتنۀ حکام بـه تنگ آمده انـد
آه و نـفـریـن بـر انـدیـشـۀ شـیـاد کنید

ای سرانیکه بزور وزرخودمی نازید
گـر ندارید غـم کس خاطر اولاد کنید

داعش و طالب و القاعـده بلوا کردند
پند گیریـد از آن با وطـن امـداد کنید

ننگ اشغال و تجاوزنبود لایق ملک
از تمـدنـکـدۀ عـهــد کهــن یـاد کـنید

ظلم ضحاک بر این قوم ندارد پایان
جـنبش تـازه تــر از کاوۀ حـداد کنید

تـا که ویـرانـه شود خانۀ اجدادی ما
زود از چنگ بلا مملکـت آزاد کنید

گـر نبندیـد کمـر بهـر نجـات میهـن
بـه خدا هـستی ما را همه برباد کنید

6/9/2014