آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

نـاله و آه یـتیـمم در وطـن پـیچیده ام

 نـا لـه  و آ ه  یـتـیـــمـــم  د ر  وطـــن  پـیـچــیــده ام
بر مـدار عـشـق  و عـر فان چـون قـرن پـیـچــیـده ام
 
تا  سـمــنـــد وار  کــردم  جـان  فـــدای  نــور عشـــق
هـــم  ز جـلـد  خویشـتـن  با خود  کـفــن  پـیـچــیـده ام
 
در  فــــراق  دوســتــان  و کــشـــور غــمــد یـده  ا م
سـوختـم چون عـود مـجـمــر در سـخـن  پـیـچــیــده ام
 
نا له هـا کـرد م  چـو مـجـنـون  بـهــر لـیـلای  وطــن
در دل  کـهـســار  او چـون  کـوهـکــن  پـیـچــیـده ام
 
رنــگ   خـون  گلـعـــروســا ن  شـهــیــد   را ه  حـق
بر شـقـا یـق هـای  ایـن  دشـت  و د مـن پـیـچــیـده ام
 
بـوی عـطـــر لاله  هــای  رسـته  از خا ک  شـهــیــد
در دل  دشــت وطـن هــمـچـون خــتـن  پـیـچــیـده ام
 
تا که  گــشـتـــم  مـن  فــرامـوش  زما نـه  بـیــد رنگ
هــمـچـو اسـتــون  حـنـا نه  ا ز حــزن  پـیـچــیــده ام
 
درد  بـیــدرمـا ن  ذ لـت  کــرده  روحــم  را  فــگا ر
ز خـــم  نا ســـور  د لــم  را بـر رســن پـیـچــیـده ام
 
ذ کــر و  یـا د  خــا طــرا ت  کــشـــور  آزاده گا ن
در گــلسـتـا ن  وطــن  بـر  نـســتــرن  پـیـچــیــده ام

اسـتاد فـضــل الحق فضل
دیار فـیـروز کـوه 
ثـور ســال 1390 هـجـری شـمـســی
ایـن ســروده به ا سـتـقـبــا ل ســـروده ُ زیبای خواهـــر عزیزم  عـزیزه جا ن  عنایت شا عــر شیـوا بیان و شــیـر ین سـخــن کـشــور  زیر عنوان ) آرزوی آفـتـا ب(  سـروده شـده  است .