آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

نغمـــۀ مــوعـــود

 

تا کـه اولاد وطــن راد وفــدائــی نشــود        بنـده بـر جهـل  جفـا ئیم، رهائــی نشود
تاکـه اربا ب ســتم را نکنیم دست کوتاه       مـلک آبـا دوغـنـی ، فـقـــرزدائــی نشود
تا کـه از خــارجــفــا بیــخ نبریــم زبـاغ        گل امیــد نروید وگلبــرگ طـلائــی نشود
د ووفـــائــی ندهــد رنگ دلان        حکمران تفــرقه است ، همگرائـی نشود
تاکــه صیقل ندهیم ذهــن به انوار خـرد        راه روشـن نـبـود ، کــارخــدائـــی نشود
غلغل زنجیر را کی میتوان کرد خموش؟       تا کـه بـرنیک وبدی فـرق وجـدائی نشود
کی نجـات بـــود از طــوفـــان جهــــل؟        تا کــه بــرعــلم وخـرد حکمروائی نشود
تا زدل تخــم محبت نکــاریم بـــه وطن        خوان تهــی دست کوتـاه ز گدائـی نشود
بلبلان گــربه چمن 
نغمۀ موعود نخوانند       وصلـت یــاران چـمــن زجــدائــی نشود
{به تمــول نرسد هـرکــه نشد أهل فساد       تا کــه دندان نخورد کـرم ،طلائی نشود}

دکتــور نصیــر ندا: اسن جرمنی جنوری 2008