آرشیف

2019-7-25

رفعت حسینی

نعرهء دهشت

 

خیام خموش نگاشته است :

باز هم نعره الله و اکبر!

هرزمان که این نعره خوفناک را میشنوم احساس وحشت میکنم، نعره ای که با شنیدنش دست و پای هر زنده جان به لرزه می افتد. نعره ای که اعلام جنگ است، نعره ای که چند ثانیه بعدش رنگ و بوی خون زمین و زمان را آزرده میسازد.نعره ای جان ستیز که تصویر یک هیولای خونخوار را در ذهنم مجسم میسازد.

من از این نعرهء عرب ها خاطرات وحشتناک در اندوخته هایم دارم.

و… من از این نعره میترسم…

این نعره را بس کنید!

استدعا میکنم، هر زمان قصد کشتنم را داشتید، در وقت کشتنم «الله و اکبر» نگوئید!
 

خیام خموش